wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Oświaty
Nazwa skrócona: Oświata
Symbol: OS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych i budżetów przez Publiczne Gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkola;

2)opracowywanie analizy z wykonania budżetu oraz dokonywanie bieżącej oceny realizacji wydatków w Publicznym Gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach, a następnie przedstawianie ich organom Gminy;

3)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno - remontowych w Publicznym Gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach;

4)nadzór nad właściwym i terminowym sporządzaniem sprawozdań przez Publiczne Gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkola;

5)prowadzenie całokształtu czynności związanych z organizacją awansu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy;

6)przygotowywanie angaży dla dyrektorów placówek oświatowych;

7)przygotowywanie wniosków o przeszeregowanie i nagrody dla dyrektorów;

8)całokształt organizacji i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;

9)udział w opracowywaniu pod względem merytorycznym projektów budżetów placówek oświatowych;

10)opiniowanie wniosków składanych do organów Gminy przez dyrektorów placówek oświatowych o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych na naprawę i remonty obiektów oświatowych, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie;

11)opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań dotyczących placówek oświatowych i przedkładanie ich organom Gminy;

12)nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez dyrektorów placówek oświatowych;

13)Ogólny nadzór nad stanem technicznym i eksploatacyjnym budynków będących w użytkowaniu placówek oświatowych;

14)nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno – remontowych w placówkach oświatowych;

15)przygotowywanie merytoryczne przetargów na dowóz uczniów do Gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli;

16)współpraca z Kuratorem Oświaty w zakresie edukacyjnej i wychowawczej działalności Publicznego Gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli;

17)ścisła współpraca z dyrektorami oraz organizacjami związkowymi w zakresie całokształtu spraw oświatowych;

18)organizacja przyjmowania i analizy wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy, przygotowywanie decyzji o wypłacie stypendiów;

19)nadzór nad realizacją rządowego programu „Wyprawka szkolna”;

20)przyjmowanie, analiza i rozpatrywanie wniosków pracodawców o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

21)prowadzenie i nadzór merytoryczny nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów;

22)współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pajęcznie w dziedzinach ustalonych zakresem działania;

23)prowadzenie spraw związanych z organizacją sportu szkolnego;

24)udzielanie pomocy dyrektorom placówek oświatowych i szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie spraw kadrowych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Zespoł oświaty
  • Oświata
  • Stanowiska ds. Oświaty
  • Oswiata
  • Oświata Dotacje - Przedszkola Niepubliczne

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12