wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Nazwa skrócona: Promocja
Symbol: PR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)przygotowywanie i organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych (Dni Pajęczna, festyny z okazji świąt państwowych) promujących Gminę;

2)tworzenie warunków ekonomiczno – gospodarczych na terenie Gminy poprzez:

a) nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i spółkami,

b) ułatwianie możliwości otwierania nowych zakładów produkcyjnych i usługowych;

3)współdziałanie z fundacjami, które wspierają Gminę;

4)opracowywanie materiałów reklamowych dla celów informacyjnych;

5)sporządzanie ofert do zakładów pracy do podjęcia współpracy;

6)przedkładanie ofert do wojewódzkiej kartoteki przedsiębiorczości;

7)przedkładanie ofert w wydawnictwach kontaktowych podmiotów gospodarczych;

8)udział w targach przedsiębiorczości;

9)redagowanie gazety samorządowej „Wiadomości z Pajęczańskiego Ratusza”;

10)przygotowywanie rocznych projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedkładania ich do uchwalenia Radzie;

11)ogłaszanie otwartych konkursów na dofinansowanie lub powierzanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację określonych zadań publicznych w uchwalonym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

12)dofinansowanie z budżetu Gminy realizowanych zadań z zakresu pożytku publicznego zgodnie z przyjętymi przez Radę celami i kierunkami działań;

13)finansowanie powierzonych do realizacji określonych zadań z zakresu pożytku publicznego;

14)prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych zadań;

15)pomoc materialna i techniczna organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

16)publikowanie na łamach gazety samorządowej „Wiadomości z Pajęczańskiego Ratusza” i stronie internetowej osiągnięć w zakresie pożytku publicznego, a w szczególności dotyczących rozwiązań problemów społecznych zaspakajających potrzeby ludności;

17)rozliczanie i kontrola dotacji przyznanym organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12