wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: Skarbnik
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: W miarę możliwości czasowych: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

Skarbnik Gminy i Miasta sprawuje nadzór nad:

1)Referatem Księgowości Budżetowej;

2)Referatem Wymiaru Podatków i Opłat.

 

Do zadań Skarbnika należy:

1)opracowywanie dla potrzeb Burmistrza projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian budżetu uwzględniając przepisy ustawy o finansach publicznych, wskazówki Rady;

2)opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

3)wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych;

4)dokonywanie okresowych ocen wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu;

5)dokonywanie zmian w budżecie Gminy na wnioski składane przez kierowników i samodzielne stanowiska;

6)opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizowanie gospodarki finansowej;

7)prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;

8)udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne;

9)dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

10)współdziałanie z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, Izbą i Urzędem Skarbowym oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

11)czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz współpracowanie w tym zakresie z Regionalną Izbą Obrachunkową;

12)opracowywanie wszelkich projektów uchwał, decyzji i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących budżetu Gminy;

13)wykonywanie czynności związanych z obsługą zobowiązań i należności pieniężnych Gminy.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12