wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
43/IV/19 2019-02-27 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pajęczno w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek tych bonifikat TAK Uchwalony obowiązujący
42/IV/19 2019-02-27 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy i miasta Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
40/IV/19 2019-02-27 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
39/IV/19 2019-02-27 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
15/II/18 2018-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
327/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
326/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony oczekujący
325/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie Statutu Gminy Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
324/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
323/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy i miasta Pajęczno TAK Nieobowiązujący (uchylony)
318/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Pajęcznie oraz nadania mu statutu TAK Uchwalony oczekujący
317/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
316/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
309/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
302/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia