wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu

 

12-100 Szczytno, Lipowiec 20 B
Adres internetowy: www.gbplipowiec.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na   podstawie   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych w ramach procesu zapisów do biblioteki przez  użytkownika /rodziców  użytkownika jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu, Lipowiec 20 B, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Biblioteką”)

2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych Biblioteki:

Kamil Maliszewski,  email: IODO@ug.szczytno.pl

(należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących działalności Biblioteki);

3)   dane   osobowe   dzieci/podopiecznych   oraz   rodziców   lub   opiekunów   prawnych    będą   przetwarzane   w   celu realizacji zadań publicznych i obowiązków ustawowych i statutowych Biblioteki, a także na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  (m.in. wykonywanie innych zadań związanych w szczególności z działalnością promocyjną, integracyjną, konkursową Biblioteki i jej organu prowadzącego):

- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

- od 25 maja 2018 r. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a także w kwestiach w nim nieuregulowanych – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub ewentualnych nowych prawnych regulacjach krajowych;

4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być, m.in.:  uprawniony, na podstawie przepisów prawa lub umowy podmiot przetwarzający, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, a także inne statutowe jednostki organizacyjne Gminy Szczytno w zakresie wsparcia Biblioteki w sferze promocji i informacji o jej działalności – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) dane osobowe przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego będą usunięte w terminach przewidzianych w obowiązujących Bibliotekę przepisach krajowych z zakresu archiwizacji.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą usuwane po ich wykorzystaniu (dane osobowe zamieszczone na podstawie zgody na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w celach informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą).

7) W trakcie przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane osobowe dotyczą.

8) Prawnym opiekunom  przysługuje prawo:

a)  dostępu do danych osobowych własnych lub dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia,

b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku, gdy dane są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

d) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem  nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  Jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.

 

 Rejestr czynności przetwarzania dostępny jest w siedzibie administratora: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu, Lipowiec 20 B, 12-100 Szczytno