wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15
Nr kier: 0-44 centrala: 44 635-63-00
tel. bezp.: (044) 6356300, 6356310
986
fax: (044) 635-63-10

Adres internetowy: http://sm.belchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Straży Miejskiej Bełchatów

     W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Straży Miejskiej Bełchatów dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  oraz Profilu zaufanego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Strona główna Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206, poz. 1216 oraz z 2014 r., poz. 590 ), akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

· .xml, .rtf,  - sformatowany tekst

· .doc, .docx,.odt, .pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

· .xls, .xlsx, .ods, - arkusze kalkulacyjne

· .jpg (.jpeg), .png, .tif (.tiff), .gif - grafika rastrowa

· .svg - grafika wektorowa

· .txt - niesformatowany tekst

· .zip, .rar, .gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

Maksymalny rozmiar przesyłanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5MB a całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3.5 MB.

 

 Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie z siedzibą:  Straż Miejska Bełchatów ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów, tel. /44/6356300, 635 63 10, e-mail: [email protected]

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej jest Magdalena Wańdoch

Dane przetwarzane będą w celu :

 1. Realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej w zakresie przyjmowania zgłoszeń, skarg i wniosków, zbierania informacji, ich przetwarzania, ustalenie tożsamości sprawców czynów zabronionych, świadków zdarzenia
 2. Realizacji prowadzonych postępowań oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie (poszukiwanie właściciela zagubionego zwierzęcia, wydawanie dyspozycji o odholowaniu samochodu
 3.  Kontroli i sporządzanie protokołu z gospodarowania odpadami na posesji
 4.  Realizacji procesu rekrutacji
 5.  Przygotowania oferta i realizacji umów zawieranych pomiędzy Strażą Miejską Bełchatów , a kontrahentem.
 6. Udzielania odpowiedzi na zapytania.
 7. Realizacji działań promocyjnych.
 8. Realizacji ustawowych zadań w zakresie przyjmowania zgłoszeń, zbierania informacji, ich przetwarzania. np. przekazania lub odebrania znalezionej rzeczy, zwierzęcia … itp.
 9. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego i zwierząt.
 10. Przekazania zwierzęcia do schroniska - dane właściciela.   
 11.  Realizacji zgłoszeń - kontakt z osobą zgłaszającą  np.; w celu wskazania miejsca i występującej nieprawidłowości.
 12. Przekazania informacji o osobach zaginionych, poszukiwanych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu przetwarzania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  Rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1) w związku z regulacjami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Straż Miejska Bełchatów nie udostępnia odbiorcom danych osobowych ( z wyjątkiem uprawnionych organów: Sąd, Policja).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.