wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Straż Miejska

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Straż Miejska
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15
Kod terytorialny GUS: 7524
NIP: 769-17-75-404
REGON: 590584662
Numer rachunku bankowego: 80 1540 1245 2096 4804 2211 0001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Piotr Barasiński
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Piotr Barasiński
Data wytworzenia informacji: 2003-10-29
Data udostępnienia informacji: 2003-10-29

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Piotr Barasiński
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2003-05-05
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2021-03-26
Zatrudnienie ogółem (osoby): 26
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 26
Liczba stanowisk kierowniczych: 2
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: jednostka budżetowa Gminy Miasto Bełchatów
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, póz. 95 ze zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, póz. 779) i aktów wykonawczych do ustawy,

- uchwały Rady Miasta z dnia 20.12.1991 r. W sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bełchatowie.

-uchwały nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bełchatowie
Liczba zatrudnionych: 26,83
Przedmiot działania i kompetencje: Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego-w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowywaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennymi współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Informacje o użytkownikach: Straż Miejska w Bełchatowie jest formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie miasta.

Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: jednostka budżetowa
Majątek, którym dysponuje: 100% własność Gminy Miasto Bełchatów
Struktura własnościowa: 100% własność Gminy Miasto Bełchatów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Piotr Barasiński , Michał Świerżewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Piotr Barasiński, Michał Świerżewski
Data wytworzenia informacji 2003-10-29, 2003-11-06
Data udostępnienia informacji 2003-10-29, 2003-11-06