wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Miejskie Centrum Kultury
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A
Kod terytorialny GUS:
NIP: 769-20-24-580
REGON: 592280009
Numer rachunku bankowego: B.S. Bełchatów
64 8965 0008 2001 0000 0576 0001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Katarzyna Leśniak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Katarzyna Leśniak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Jakub Kołodziejczyk
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2022-02-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2020-01-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 54
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 3
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka prawna
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Bełchatowie
Akt tworzący: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zostało powołane aktem tworzącym nr XVII/178/03 z dnia 30. 12. 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie.
Miejskie Centrum Kultury jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Bełchatów w księdze rejestrowej nr 5 (Zarządzenie nr 41/2004) z dnia 01.03.2004 r. i posiada osobowość prawną.
Liczba zatrudnionych:
Średnie wynagrodzenie:
Status jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2019-07-02
Schemat organizacyjny jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2020-11-18
Przedmiot działania i kompetencje: Celem MCK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.
Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kultury należy:
1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2) Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i in.
3) Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
4) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.
5) Edukacja filmowa i upowszechnianie filmu.
6) Działalność instruktażowo - metodyczna.
7) Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
8) Koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
9) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
10) Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi.
11) Zadania, o których mowa wyżej są realizowane we własnym zakresie przy współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zawodowymi instytucjami kultury oraz innymi podmiotami, które realizują zadania zgodne z celami statutowymi MOK.


Informacje o użytkownikach: Wszystkie przedziały wiekowe (przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, oraz emeryci i renciści).
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Miejski Centrum Kultury w Bełchatowie zwany MCK działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz postanowień statutu.
Majątek, którym dysponuje: Środki obrotowe i pieniężne - 66.569,77 zł.

- środki trwałe /netto/ - 719.223,71 zł.


Majatek - stan na dzień 31.12.2002r.

- grunty własne - 0

- budynki i budowle - 2.176.428,54 zł

- pozostałe środki trwałe - 261.833,39 zł

- wartości niematerialne i prawne - 3.503,99 zł

Jednostka posiada także wyposażenie i wart. niematerialne i prawne umarzane jednorazowo o łącznej wartości początkowej 297.724,32zł.
Struktura własnościowa: 100% - własność Gmina-Miasto Bełchatów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Katarzyna Leśniak , Sylwester Gabinowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Leśniak, Sylwester Gabinowski, Jakub Kołodziejczyk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Sylwester Gabinowski , Piotr Wionczyk
Data wytworzenia informacji 2018-05-25, 2022-02-02, 2020-01-02, 2015-04-22
Data udostępnienia informacji 2018-05-25, 2022-02-02, 2020-01-02, 2015-04-22