wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: "EKO-REGION" Spółka z o.o. w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: "EKO-REGION" Spółka z o.o. w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Kwiatowa 6
Kod terytorialny GUS: 3720Z
NIP: 769-19-17-979
REGON: 590765381
Numer rachunku bankowego:
Liczba mieszkańców: 112234
Powierzchnia ogółem (km2): 970
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 31.12.2003
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 0001-01-01
Data udostępnienia informacji: 0001-01-01

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 23
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 23
Liczba okręgów wyborczych: 7

 Granice okręgów wyborczych

 

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 5772
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 687
Stopa bezrobocia: 10,3
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2007-12-31

 Majątek którym dysponuje gmina

 

 Majątek którym dysponuje jednostka

Grunty - 32 000 tys. zł.
Budynki, lokale - 3 748 tys. zł
Obiekty inż. lądowej i wodnej - 1 497 tys. zł.
Urządzenia techniczne i maszyny - 1 784 tys. zł.
Środki transportu - 3 140 tys. zł.
Inne środki trwałe - 927 tys. zł.
Pozostałe środki trw. (wyposażenie) - 1 158 tys zł.
Programy komputerowe i licencje - 720 tys. zł.

stan na dzień 31.12.2013 r. wg wartości księgowej brutto

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Organy Powiatu działają na podstawie:
-Ustawy z dnia 5czerwca 1998r. -o samorządzie powiatowym(t.j.Dz.U.z 2001r.nr142,poz.1592,z późn.zm.)
-Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
-Kodeksu postępowania administracyjnego
-Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
- Kodeksu postępowania administracyjnego
-Statutu Powiatu uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr21/III/98 z dn.22
XII 1998r.z poźn. zm.

Starostwo Powiatowe działa na podstawie:
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu w Bełchatowie uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr 24/V/2002 z dn.30.XII.2002r. z późn. zm.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty publicznoprawne stanowione przez organy Powiatu to:
1)uchwały Rady Powiatu
2)uchwały Zarządu Powiatu
3)zarządzenia Starosty
4)decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione podmioty

Ad.1)
Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
-Zarząd Powiatu
-Przewodniczący Rady
-Komisja Rady
-Klub Radnych
-co najmniej 5-ciu Radnych
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez merytorycznie właściwą
Komisję Rady (jeżeli z inicjatywą występuje podmiot inny niż Zarząd
to projekt podlega również zaopiniowaniu przez Zarząd)
Pod względem zgodności z prawem projekt opiniuje radca prawny.
W wypadkach określonych przepisami prawa wymagana jest kontrasygnata
skarbnika powiatu.
Tak zaopiniowany projekt Przewodniczący Rady przedkłada pod obrady
Rady Powiatu.Rada podejmuje uchwały zwykła większością głosów jeżeli
przepisy nie stanowią inaczej.
Podjętą uchwałe Starosta predkłada właściwym organom nadzoru w ciągu
7 dni od dnia podjęcia.
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą
podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałe do sądu administracyjnego.

Ad.2)
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Ad.3)
Starosta wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Ad.4)
Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji,
Do decyzji wydawanych w indywidualAkty publicznoprawne stanowione przez organy Powiatu to:
1)uchwały Rady Powiatu
2)uchwały Zarządu Powiatu
3)zarządzenia Starosty
4)decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione podmioty

Ad.1)
Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
-Zarząd Powiatu
-Przewodniczący Rady
-Komisja Rady
-Klub Radnych
-co najmniej 5-ciu Radnych
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez merytorycznie właściwą
Komisję Rady (jeżeli z inicjatywą występuje podmiot inny niż Zarząd
to projekt podlega również zaopiniowaniu przez Zarząd)
Pod względem zgodności z prawem projekt opiniuje radca prawny.
W wypadkach określonych przepisami prawa wymagana jest kontrasygnata
skarbnika powiatu.
Tak zaopiniowany projekt Przewodniczący Rady przedkłada pod obrady
Rady Powiatu.Rada podejmuje uchwały zwykła większością głosów jeżeli
przepisy nie stanowią inaczej.
Podjętą uchwałe Starosta predkłada właściwym organom nadzoru w ciągu
7 dni od dnia podjęcia.
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą
podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałe do sądu administracyjnego.

Ad.2)
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Ad.3)
Starosta wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Ad.4)
Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji,
Do decyzji wydawanych w indywidualAkty publicznoprawne stanowione przez organy Powiatu to:
1)uchwały Rady Powiatu
2)uchwały Zarządu Powiatu
3)zarządzenia Starosty
4)decyzje administracyjne wydawane przez uprawnione podmioty

Ad.1)
Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
-Zarząd Powiatu
-Przewodniczący Rady
-Komisja Rady
-Klub Radnych
-co najmniej 5-ciu Radnych
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez merytorycznie właściwą
Komisję Rady (jeżeli z inicjatywą występuje podmiot inny niż Zarząd
to projekt podlega również zaopiniowaniu przez Zarząd)
Pod względem zgodności z prawem projekt opiniuje radca prawny.
W wypadkach określonych przepisami prawa wymagana jest kontrasygnata
skarbnika powiatu.
Tak zaopiniowany projekt Przewodniczący Rady przedkłada pod obrady
Rady Powiatu.Rada podejmuje uchwały zwykła większością głosów jeżeli
przepisy nie stanowią inaczej.
Podjętą uchwałe Starosta predkłada właściwym organom nadzoru w ciągu
7 dni od dnia podjęcia.
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą
podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałe do sądu administracyjnego.

Ad.2)
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

Ad.3)
Starosta wydaje zarządzenia dotyczące organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Ad.4)
Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji,
Do decyzji wydawanych w indywidual

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-12-31
Data udostępnienia informacji 2012-04-13