wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 7/11
Kod terytorialny GUS:
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2021-04-08
Data udostępnienia informacji: 2021-04-08

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Danuta Skoczylas
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 0001-01-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mozliwości szkoły. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencje spełniania obowiązku szkolnego. Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualny program lub tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa sie na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia dnia 3 sierpnia 2017 r. Dz.U.2017. Poz. 1534 z późn. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
Struktura własnościowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno. Nieruchomość stanowi własność Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Administrator
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01