wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12
Kod terytorialny GUS:
NIP: 574-16-90-064
REGON: 150027860
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Przemysław Chwal
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Przemysław Chwal
Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Data udostępnienia informacji: 2019-04-17

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Bożena Biernat
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1981-12-16
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Licencjackie
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2019-09-20
Zatrudnienie ogółem (osoby): 22
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 20
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Gmina Pajęczno
Akt tworzący: Uchwała Nr 261/XXX/05
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 grudnia 2005r.
Liczba zatrudnionych: 9
Średnie wynagrodzenie: 1489,67
Regulamin jednostki: Pokaż, data ogłoszenia pliku: 2022-05-31
Przedmiot działania i kompetencje: Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez
gminy, należą:
1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne
usamodzielnienie,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy.
2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,
realizowanych przez gminy, należy:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i
klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,
3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości
ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
4) praca socjalna,
5) Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez
gminy, należą:
1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne
usamodzielnienie,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy.
2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,
realizowanych przez gminy, należy:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i
klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,
3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości
ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
4) praca socjalna,
5) Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez
gminy, należą:
1) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym
oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne
usamodzielnienie,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
gminy.
2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym,
realizowanych przez gminy, należy:
1) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i
klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
2) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania,
3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości
ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
4) praca socjalna,
5)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Przemysław Chwal , Izabela Prokop
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Przemysław Chwal, Izabela Prokop
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Anita Mirowska
Data wytworzenia informacji 2019-04-17, 2019-09-20, 2003-11-05
Data udostępnienia informacji 2019-04-17, 2019-09-20, 2003-11-05