wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie

Więcej o nas

Witamy w serwisie BIP Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, zwany dalej MGOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Pajęczno. MGOPS podlega Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.
Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno.
Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie upoważniony jest Kierownik Ośrodka.

MGOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 24 stycWitamy w serwisie BIP Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, zwany dalej MGOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Pajęczno. MGOPS podlega Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.
Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno.
Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie upoważniony jest Kierownik Ośrodka.

MGOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 24 stycWitamy w serwisie BIP Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, zwany dalej MGOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Pajęczno. MGOPS podlega Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.
Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno.
Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie upoważniony jest Kierownik Ośrodka.

MGOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45 poz. 391)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535, z późn. zm.)