wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, Makowiska, ul. Szkolna 1
Kod terytorialny GUS:
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2019-05-17
Data udostępnienia informacji: 2019-05-17

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Liczba zatrudnionych: 17
Średnie wynagrodzenie: 1741,94
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 z 1996 r., póz. 329 wraz z późniejszymi
zmianami) zwanej dalej " ustawą" oraz innych przepisach prawa
i wynikające z programu wychowawczego szkoły, w szczególności:
- pełni funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą oraz
tworzy warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, psychicznego,
społecznego, estetycznego, moralnego i duchowego rozwoju uczniów,
-umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w gimnazjum,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w "ustawie", stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły,
- rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
-przygotowuje wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeń-
stwie,
- czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społe-
czności szkolnej.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01