wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr1 w Pajęcznie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr1 w Pajęcznie
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, ul. Wisniowa 7
Kod terytorialny GUS:
NIP: 7722169812
REGON: 000255800
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2021-04-28
Data udostępnienia informacji: 2021-04-28

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Dorota Agnieszka Jaskuła
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2011-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Dodatkowe informacje

 

 Pozostałe informacje o jednostce

Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 z 1996 r., póz. 329 wraz z późniejszymi
zmianami) zwanej dalej " ustawą" oraz innych przepisach prawa
i wynikające z programu wychowawczego szkoły, w szczególności:
- pełni funkcję kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą i kulturotwórczą oraz
tworzy warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, psychicznego,
społecznego, estetycznego, moralnego i duchowego rozwoju uczniów,
-umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w gimnazjum,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w "ustawie", stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły,
- rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
-przygotowuje wychowanka do znalezienia właściwego miejsca w społeczeń-
stwie,
- czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społe-
czności szkolnej.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji ,
Data wytworzenia informacji 2012-08-30
Data udostępnienia informacji 2012-08-30