wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Więcej o nasMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną na mocy decyzji o decentralizacji zadań pomocy społecznej
na szczebel samorządowy (w kwietniu 1990r.). Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański, zarządzeń Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, Statutu oraz zarządzeń Kierownika. Poprzez realizację zadań własnych
i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim jest umożliwienie osobom i rodzinom bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu miasta Pruszcz Gdański, a w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową.
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim kieruje Kierownik, który zarządza jednostką jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Kierownik zarządza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim i reprezentuje go na zewnątrz.
Kierownik odpowiada przed Burmistrzem Miasta za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji MOPS oraz organizację i skuteczność pracy MOPS. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy Zastępców Kierownika i Głównego Księgowego.
Kierownik sprawuje funkcję pracodawcy wobec pracowników MOPS, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami MOPS oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu
Gdańskim wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz zawiera umowy cywilnoprawne.