wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opłaty - ceny usług

UCHWAŁA NR XLVIII/455/2018

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne

z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985) Rada Miasta uchwala,

co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 2. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszą osoby korzystające ze schronienia oraz usług,

za wyjątkiem osób/rodzin, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej/rodziny określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. Odpłatność za niepełny miesiąc, wylicza się mnożąc liczbę dni pobytu i 1/30 wysokości kwoty ustalonej

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Miesięczną opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się według tabeli stanowiącej

załącznik do uchwały, w odniesieniu do posiadanego przez osobę/rodzinę dochodu w rozumieniu

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka-

Szafrańska

 

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/455/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Tabela odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej/na

osobę w rodzinie wg kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w procentach dobowego kosztu

pobytu osoby bezdomnej w schronisku

do 100% nieodpłatnie

powyżej 100% - 150% 40%

powyżej 150% - 200% 60%

powyżej 200% - 300% 80%

powyżej 300% 100%

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTA

uchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jarosław Wasilewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/294/2005
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 23 lutego 2005 r.Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.


ß 1

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz UCHWAŁA Nr XXIX/294/2005

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia organizacji i określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001)


RADA MIASTAuchwala, co następuje:

ß 1

Ustala się Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

ß 2

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej Mieszkania Chronionego ustala Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

ß 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIASTA
JarosławWasilewski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXIX/294/2005Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r

Regulamin Organizacji Mieszkania Chronionego prowadzonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

 

 

§ 1

 

Tryb przydziału prawa do Mieszkania Chronionego

 

 1. Mieszkanie Chronione prowadzone jest przy Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej      w Pruszczu Gdańskim na podstawie uchwały nr XXX/243/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21.02.2001 r. w sprawie utworzenia Mieszkania Chronionego.
 2. Osoby zainteresowane kierowane są do Mieszkania Chronionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim na podstawie złożonego przez nie wniosku i mają prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego – posiadając na wyłączność prawo do używania pokoju.
 3. Prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego przysługuje osobom spełniającym wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
 4. Pierwszeństwo do przydziału  Mieszkania Chronionego przysługuje:
 1. osobie z zaburzeniami psychicznymi opuszczającą na stałe lub okresowo dom pomocy społecznej, która podejmuje samodzielnie egzystencję wymagającą wsparcia ze strony pomocy społecznej,
 2. osobie, która utraciła mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
 3. osobie samotnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 4. osobie z interwencji kryzysowej, ofierze przemocy, pozbawionej możliwości mieszkania w lokalu z rodziną.

 

 

§ 2

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako prowadzący Mieszkanie Chronione zapewnia:
 1. sprawne działanie istniejących w Mieszkaniu Chronionym instalacji i urządzeń umożliwiających korzystanie z wody, ciepła, gazu i energii elektrycznej,
 2. przeprowadzanie niezbędnych napraw Mieszkania Chronionego, jego poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w punkcie 1,
 3. okresowe remonty i odnawianie pomieszczeń,
 4. sprzątanie wspólnych pomieszczeń sanitarnych,
 5. możliwość korzystania przez osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym           z usług w postaci gorącego posiłku w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług opiekuńczych  o charakterze gospodarczym.
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących osób przebywających     w Mieszkaniu Chronionym współpracuje z placówkami opieki zdrowotnej, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3

 

Warunki współposiadania Mieszkania Chronionego

 

 1. Mieszkanie Chronione może być używane wyłącznie na cele mieszkalne.
 2. Osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym zobowiązane są utrzymywać ład                 i czystość w pomieszczeniu przeznaczonym do wyłącznego używania w częściach wspólnych Mieszkania Chronionego i w jego otoczeniu
 3. Zabrania się:
 1. składania posiadanych przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytku,
 2. blokowania drzwi wejściowych,
 3. wylewania i wyrzucania przez okna nieczystości oraz wykładania na zewnątrz budynku, w którym znajduje się Mieszkanie Chronione pożywienia dla zwierząt,
 4. trzepania chodników, pościeli, ubrań itp. na balkonach, w korytarzu lub klatce schodowej,
 5. suszenia bielizny bezpośrednio w oknach budynku,
 6. niezgodnego z przeznaczeniem korzystania ze wspólnych pomieszczeń i urządzeń technicznych oraz instalacji,
 7. niszczenia pomieszczeń i urządzeń stanowiących wyposażenie Mieszkania Chronionego,
 8. zakłócania spokoju i ciszy nocnej po godz. 2000 do godz. 700,
 9. posiadania zwierząt i dokarmiania zwierząt dziko żyjących w otoczeniu mieszkania.

 

§ 4

 

Zasady odpłatności za Mieszkanie Chronione

 

 1. Prawo do współposiadania Mieszkania Chronionego jest odpłatne.
 2. Przebywający w Mieszkaniu Chronionym ponosi odpłatność według zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

 


   Załącznik Nr 2

    do uchwały Nr XXIX/294/2005

    Rady Miasta Pruszcz Gdański

    z dnia  23 lutego 2005 r.

 

 

 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym.

 

 

§ 1

 

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby, którym przyznano na podstawie decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim prawo współposiadania Mieszkania Chronionego.

§ 2

 

 1. Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest uzależniona od dochodu przypadającego na zobowiązanego i członków jego rodziny zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.            o pomocy społecznej.
 2. Wysokość odpłatności stanowi procent od sumy: czynszu ustalonego na podstawie iloczynu stawki bazowej za 1 m2 powierzchni ustalonej zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Mieszkania Chronionego i powierzchni użytkowej tego mieszkania oraz rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych lokalu za okres 12 miesięcy poprzedzających datę ich ustalenia wg poniższej tabeli:

 

Tabela wysokości zwrotu wydatków za pobyt w Mieszkaniu Chronionym

 

 

Dochód w rozumieniu art. 8ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

% wysokości zwrotu wydatków – czynsz wraz z kosztami eksploatacji

do 100%

Nieodpłatnie

101 – 150%

20%

151 – 170%

50%

171 – 200 %

80%

powyżej 200%

100%

 

 

 1. Opłaty za czynsz ustalane są 1 raz do roku, do końca miesiąca stycznia.

 

§ 3

 

Osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym ponoszą dodatkowo koszty poboru energii elektrycznej według obowiązującej taryfy na podstawie wskazań licznika.

 

 

 

 

§ 4

 

Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody naliczane są w oparciu o koszty  faktycznie poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w danym okresie rozliczeniowym, proporcjonalnie do zajmowanej wyłącznie przez współposiadacza prawa do Mieszkania Chronionego powierzchni mieszkalnej.

 

§ 5

 

Opłaty wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry.

 

§ 6

 

Traci moc zarządzenie Nr 32/3002 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

UCHWAŁA NR XL/374/2014

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy

w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182, poz. 509; z 2011 r. Nr 81, poz.

440; z 2012 r. poz. 1544 i poz.1548) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata

2014 – 2020”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/374/2014

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 6 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE

DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020”

Rozdział 1.

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” jest programem osłonowym

w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy

o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt

14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w związku z ustanowieniem przez

Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański.

Rozdział 2.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach

lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rozdział 3.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W 2013 roku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto wsparciem

434 osoby z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W ramach ww. programu w 2013 roku w trybie

udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu

środowiskowego objęto wsparciem 53 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność, pogarszają

standard życia rodzin i tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych

pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie pomocą dzieci i uczniów, zgłaszających chęć

zjedzenia posiłku, pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy, staje się

jak najbardziej zasadne, wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Rozdział 4.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim jako samorządowa jednostka

pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz

szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi

szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

 Rozdział 5.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia

pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej

przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba

dzieci i uczniów którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci

i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu

kalendarzowym.

Rozdział 6.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach

dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Rozdział 7.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym

rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia

2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

 

UCHWAŁA NR XL/375/2014

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za

posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

na lata 2014–2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509; z 2011 r. Nr 81, poz. 440; z 2012 r. poz.

1544 i poz.1548), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, udziela się

w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

§ 2. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy

społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla

osób i rodzin wymienionych w § 1.

§ 3. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin wymienionych w § 1, jeżeli

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium

dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Stefan Skonieczny

 

UCHWAŁA NR XLVIII/455/2018

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne

z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 a ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985) Rada Miasta uchwala,

co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne z terenu Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 2. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ponoszą osoby korzystające ze schronienia oraz usług,

za wyjątkiem osób/rodzin, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej/rodziny określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. Odpłatność za niepełny miesiąc, wylicza się mnożąc liczbę dni pobytu i 1/30 wysokości kwoty ustalonej

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Miesięczną opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się według tabeli stanowiącej

załącznik do uchwały, w odniesieniu do posiadanego przez osobę/rodzinę dochodu w rozumieniu

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka-

Szafrańska

 

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/455/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

 

Tabela odpłatności za pobyt w schroniskach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych
z terenu gminy miejskiej Pruszcz Gdański.

 

 

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie wg kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w procentach dobowego kosztu pobytu osoby bezdomnej w schronisku

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 150%

40%

powyżej 150% - 200%

60%

powyżej 200% - 300%

80%

powyżej 300%

100%