wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Nazwa skrócona: ZPSiPŚ
Symbol: ZPSiPŚ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dni i godziny pracy MOPS

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej - tworzą: kierownik zespołu, pracownicy socjalni, konsultant prawnik oraz pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze ( pielęgnacyjne i gospodarcze) w domu chorego. Głównym zadaniem Zespołu jest:
a) wspomaganie jednostek i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, który obejmuje swym zakresem zapewnienie podstawowych warunków życia tym wszystkim, którzy z różnych przyczyn są ich pozbawieni oraz zminimalizowanie negatywnych skutków tego stanu rzeczy.
b) Wspomaganie grup i społeczności na rzecz ich rozwoju oraz kształtowanie lokalnej polityki społecznej.
W celu realizacji powyższych zadań pracownicy naszego Ośrodka podejmować muszą szereg czynności takich jak:
a) analiza i ocena zjawisk wymagających świadczenia pomocy oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
b) prowadzenie poradnictwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
c) inicjowanie nowych form udzielania pomocy;
d) współuczestnictwo, inspirowanie działań na rzecz społeczności lokalnej
e) podejmowanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się działaniem w sferze pomocy społecznej;
f) inicjowanie i uczestnictwo w programach badawczych z dziedziny programów badawczych.
Pomoc społeczna działa w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji osoby lub rodziny, bądź też jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Jej celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin . Potrzeby, to odczuwane braki, które mogą być uświadomione lub nieuświadomione, przy czym nieświadomość dotyczy w szczególności osób upośledzonych psychicznie i uzależnionych. Niezbędność oznacza biologiczną egzystencję, a także zaspokajanie różnorodnych potrzeb społecznych.
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, która jest wartością konstytucyjną.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7)12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13) (uchylony)

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu

elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5)18) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 Informacje dodatkowe:

 Pomoc Społeczna - Podstawy udzielenia pomocy

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 

    ubóstwa,

    sieroctwa,

    bezdomności,

    bezrobocia,

    niepełnosprawności,

    długotrwałej lub ciężkiej choroby,

    przemocy w rodzinie,

    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

    alkoholizmu lub narkomanii,

    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

    klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności.

 

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł (art. 8 ustawy).

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

 

 Kadra kierownicza:

Zastępca Kierownika MOPS

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-18
Data udostępnienia informacji 2004-03-18