wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Świetlica Socjoterapeutyczna
Nazwa skrócona: ŚS
Symbol: ŚS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: Świetlica socjoterapeutyczna przy MOPS, ul. Niepodległości 9 - od poniedziałku do piatku w godzinach 14.00-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dni i godziny pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej

 Przedmiot działania i kompetencje:

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA – jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, obejmującą swoją opieką dzieci pochodzące z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Głównym celem świetlicy jest prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W 2015 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku od godziny 1400 do godziny 1800 (do czerwca 2015 r.) i od godziny 1500 do godziny 1900 (od września 2015 r.); obejmowała opieką wychowawczą 58 dzieci. Dzieci kwalifikowane były do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa oraz na wniosek pedagoga szkolnego. Konieczna była pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

W świetlicy pracowała następująca kadra pedagogiczna:

- psycholog,

- 4 terapeutów,

- 3 opiekunów.

Głównym celem zajęć terapeutyczno – pedagogicznych prowadzonych w 2015 r. było zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na nie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dziecka oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

Podczas zajęć terapeuci i opiekunowie kładli szczególny nacisk na pomoc dzieciom
i młodzieży w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i nadmiernie je obciążających, które występują szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym, w rodzinach o zaburzonej więzi emocjonalnej oraz w rodzinach upośledzonych społecznie. Zajęcia terapeutyczne dostarczały uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, sprzyjały odreagowaniu napięć emocjonalnych, służyły aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, przyczyniły się do kształtowania postawy świadomej rezygnacji z używek, takich jak papierosy, narkotyki, alkohol. Dzieci w ciągu całego roku szkolnego objęte były pomocą w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych, przez co ich wyniki w nauce ulegały poprawie.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-18
Data udostępnienia informacji 2004-03-18