wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Nazwa skrócona: SŚR
Symbol: SŚR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: poniedziałek 08:00 – 16:00 wtorek – piątek 07:30 – 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 08:00 – 16:00 wtorek – piątek 07:30 – 15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, który obowiązuje od dnia 1 listopada
do 31 października następnego roku. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka – tj. osobie, która wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, osobie uczącej się –
tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Podstawą do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 

1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (0 – 5),

 

2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia
    (6- 18),

 

3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
    (19 – 24).

 

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych ilekroć w ustawie jest mowa o szkole oznacza to: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem     umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało przez sąd oddalone;
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Wypłacany jest jednorazowo w wysokości 1.000 zł.

 

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu).

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

 

Przyznawany jest na okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje się opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek wypłacany jest co miesiąc, w kwocie 400 zł.

 

Dodatek nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż
  6 miesięcy;
 2. osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – oznacza to, iż ustawodawca umożliwia podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która jednocześnie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Wymaga to jednak potwierdzenia w formie zaświadczenia lub oświadczenia;
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – dla świadczeniobiorców oznacza to, iż dodatek przysługuje osobie, której dziecko zostało umieszczone w ww. placówce nie więcej niż 5 dni w tygodniu;
 4. osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje: samotnie wychowującym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Kwota dodatku podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 160 zł, na wszystkie dzieci.

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka
w wieku:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,
w kwocie 100 zł miesięcznie na dziecko.

 

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,
w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki
od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

 1. w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny u obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 2. w wysokości 69 zł miesięcznie, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

lub ze strony internetowej.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Jest to świadczenie jednorazowe w wysokości 1.000 zł.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy
od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką fizyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje
po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje
za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

lub ze strony internetowej.

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. innym osobą, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż
  do ukończenia 25 roku życia.

 

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

          1. osoba sprawująca opiekę:

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

            2. osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającą całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

  1. na osobę wymagającą opieki inna niż osoba ma ustalone prawo
   do wcześniejszej emerytury;
  2. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  3. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
   2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą
   do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba
   że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WAŻNE:

Jeśli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego można pobierać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

lub ze strony internetowej.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie wydatków związanych
z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 2. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

WAŻNE:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony
w okresie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9
w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

lub ze strony internetowej.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r.,
poz 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a) osoby wymagającej opieki;

b) rodziców osoby wymagającej opieki;

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd
do alimentów na jej rzecz;

      2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

          a) osoby wymagającej opieki;

          b) małżonka osoby wymagającej opieki;

          c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko;

          d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku       do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumowaniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r., poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym  mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo
do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

WAŻNE:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego można pobierać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

lub ze strony internetowej.

 

 

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
 3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka
  w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

 

      2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenie na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
  na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
  po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierć matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

 

    3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie
przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

      4. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust 1 pkt 2
  i 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu
  na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób,
  o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;
 3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie
  o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można pobierać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 kwietnia 2016roku
do 30 września 2017 roku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub
na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od
1 kwietnia 2016 roku, skutkować będą wypłatą świadczenia od 1 kwietnia 2016r.

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko
18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1.  w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie;
 2. w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
  w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
 4. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego
  na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

1) od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku – z wyjątkiem roku 2016, gdzie prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane od 1 kwietnia 2016 roku do
30 września 2017 roku.

2) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

a) urodzenia się dziecka,

b) objęcia dziecka opieką lub

c) przysposobienia dziecka.

3) w razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się
od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu
od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e
  i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana
do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego
to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub
w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy
ul. Niepodległości 9 w godzinach:

poniedziałek 08:00 – 16:00

wtorek – piątek 07:30 – 15.30

 

 

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-08-10
Data udostępnienia informacji 2005-08-10