wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie

Czym się zajmujemy

Podstawowe zadania szkoły określone w Usrawie o ststemie Oświaty ( z dnia 7 września 1991r. z póżniejszymi poprawkami) zawarte są w:
- Statucie Szkoły
- Szkolnym Programie Wychowawczym
- Szkolnym Programie Profilaktycznym
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
- Regulaminie Pracy Szkoły
- Planie Rozwoju Szkoły
- Planie pracy na dany rok

Wszystkie wyżej wymienione akty prawne i dokumenty zaopiniowane są przez radę Rodziców i zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną.
Do najważniejszych zadań szkoły należy:
1. Realizacja Praw każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możlowości psychofizycznych, a także umożliwienie korzystania z opieki psychologiczno- pedagodicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
4. Stworzenie możliwości pobierania i kontynuowania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie odpowiednio do poziomu intelektualnego i sprawności fizycznej.
5. Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształcenia właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
7. Zapewnienie warunków do rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.
8. Rozszerzanie wiedzy przez:
- pracę kół zainteresowań
- organizację szkolnych konkursów i umożliwienie uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych na etapach, rejonowym, powiatowym, wojewódzkim o ogólnopolskim.
9. Kształcenie uczniów w formie nauczania indywidualnego w związku z chorobą lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi naukę w normalnym trybie.
10. Zdobywanie umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji i twórczego rozwiązywania problemów.
11. rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych poprzez:
- pracę Szkolnego Klubu Sportowego
- udział w zawodach Podstawowe zadania szkoły określone w Usrawie o ststemie Oświaty ( z dnia 7 września 1991r. z póżniejszymi poprawkami) zawarte są w:
- Statucie Szkoły
- Szkolnym Programie Wychowawczym
- Szkolnym Programie Profilaktycznym
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
- Regulaminie Pracy Szkoły
- Planie Rozwoju Szkoły
- Planie pracy na dany rok

Wszystkie wyżej wymienione akty prawne i dokumenty zaopiniowane są przez radę Rodziców i zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną.
Do najważniejszych zadań szkoły należy:
1. Realizacja Praw każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możlowości psychofizycznych, a także umożliwienie korzystania z opieki psychologiczno- pedagodicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
4. Stworzenie możliwości pobierania i kontynuowania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie odpowiednio do poziomu intelektualnego i sprawności fizycznej.
5. Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształcenia właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
7. Zapewnienie warunków do rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.
8. Rozszerzanie wiedzy przez:
- pracę kół zainteresowań
- organizację szkolnych konkursów i umożliwienie uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych na etapach, rejonowym, powiatowym, wojewódzkim o ogólnopolskim.
9. Kształcenie uczniów w formie nauczania indywidualnego w związku z chorobą lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi naukę w normalnym trybie.
10. Zdobywanie umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji i twórczego rozwiązywania problemów.
11. rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych poprzez:
- pracę Szkolnego Klubu Sportowego
- udział w zawodach Podstawowe zadania szkoły określone w Usrawie o ststemie Oświaty ( z dnia 7 września 1991r. z póżniejszymi poprawkami) zawarte są w:
- Statucie Szkoły
- Szkolnym Programie Wychowawczym
- Szkolnym Programie Profilaktycznym
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
- Regulaminie Pracy Szkoły
- Planie Rozwoju Szkoły
- Planie pracy na dany rok

Wszystkie wyżej wymienione akty prawne i dokumenty zaopiniowane są przez radę Rodziców i zatwierdzone do realizacji przez Radę Pedagogiczną.
Do najważniejszych zadań szkoły należy:
1. Realizacja Praw każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możlowości psychofizycznych, a także umożliwienie korzystania z opieki psychologiczno- pedagodicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej.
4. Stworzenie możliwości pobierania i kontynuowania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie odpowiednio do poziomu intelektualnego i sprawności fizycznej.
5. Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształcenia właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
7. Zapewnienie warunków do rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.
8. Rozszerzanie wiedzy przez:
- pracę kół zainteresowań
- organizację szkolnych konkursów i umożliwienie uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych na etapach, rejonowym, powiatowym, wojewódzkim o ogólnopolskim.
9. Kształcenie uczniów w formie nauczania indywidualnego w związku z chorobą lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi naukę w normalnym trybie.
10. Zdobywanie umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji i twórczego rozwiązywania problemów.
11. rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych poprzez:
- pracę Szkolnego Klubu Sportowego
- udział w zawodach