wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

Czym się zajmujemy

Szkoła nasza w oparciu o Statut Szkoły i dokumenty prawa nadzorczego takie jak
Ustawa o Systemie Oświaty, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o Prawach
Dziecka przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia poprzez dbanie o ich
1) wszechstronny rozwój
2) krzewienie kultury fizycznej i sportu
3) kształtowanie postawy obywatelskiej we współpracy z domem i środowiskiem lokalnym.
W naszej szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, konsultacje przedmiotowe, zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, SKS-y, gimnastyka korekcyjna, zawody,
turnieje i olimpiady sportowe. Organizowane są różnorodne imprezy oraz wycieczki edukacyjne, krajoznawczo-turystyczne i integracyjne.
Absolwent naszej szkoły to uczeń samodzielny i odpowiedzialny w swoich działaniach, który poprzez znajomość tradycji szlachetnych igrzysk olimpijskich i historii sportu kształtuje swoje postawy i wartości życiowe.
Akceptuje siebie i jest tolerancyjny dla innych. Jest zdolny do wspólnego działania, odpowiedzialny za swoje decyzje i czyny. Krytycznie ocenia swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony , rozumie różnicę w postawach "być" i "mieć".
Czuje potrzebę ciągłego kształcenia się, rozwija sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalno-moralną.
Zna i stosuje zasadę fair play w sporcie i w życiu.
Zna swoje korzenie i stara się wprowadzić w życie postawy patriotyczne proeuropejskie. Poszukuje autorytetów i wzorców moralnych, szanuje prawa jednostki.

Przedmiotem działalności naszej placówki jest edukacja, wychowanie oraz opieka nad dziećmi od 6 roku życia do ukończenia klasy ósmej.