wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie
Symbol stanowiska: D
Nazwa stanowiska: DYREKTOR

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1. kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2;
3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
5a. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;
9. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Środa 14.00 - 16.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Babicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Posmyk
Data wytworzenia informacji 2022-02-22
Data udostępnienia informacji 2022-02-22