wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

STATUS PRAWNY KOMENDY

STATUS PRAWNY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącego organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej PSP, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych ustala Komendant Powiatowy PSP w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez Komendanta Powiatowego i zatwierdzany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

FORMA PRAWNA

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą. Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.