wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Zadania i kompetencje Rady

1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.Oprócz uchwał Rada może podejmować :
1)postanowienia proceduralne,
2)deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
3)oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4)apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania , podjęcia inicjatywy czy zadania.