wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

EkoPortal

Informacje o EkoPortalu

Możliwość uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie to prawo każdego obywatela, a ich udostępnienie to obowiązek organów administracji. Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających w sposób aktywny udostępniać te informacje jest Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD). Organy administracji wydające decyzje dotyczące środowiska i jego ochrony, mają obowiązek prowadzenia wykazu. Obowiązek ten dotyczy między innymi wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, marszałków województw oraz wojewodów. Ministerstwo Środowiska w ramach swoich kompetencji utrzymuje, administruje i nieodpłatnie udostępnia organom administracji (poprzez Internet) narzędzie do samodzielnego prowadzenia PDWD, zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku zasila informacjami ponad 1500 urzędów, a w skali 1 miesiąca wprowadza dane ponad 5 tys. urzędników. Więcej o PDWD   Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej iudostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki. W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika w art. 21 ust. 1 ustawy.
Link do EkoPortalu: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+%C5%81osicach