wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Zadania i kompetencje Rady

Uchwalanie statutu gminy,
Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy,
Uchwalanie budżetu gminy,
Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz sprawach majątkowych gminy,
Tworzenie, likwidacja i reorganizacja gminnych jednostek organizacyjnych.