wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Kobyłka

1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu,
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji,
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy i Sekretarzowi ,
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności pomiędzy Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem,
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka,
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu,
20) p1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu,
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji,
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy i Sekretarzowi ,
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności pomiędzy Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem,
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka,
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu,
20) p1. Wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa .
2. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu,
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji,
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy i Sekretarzowi ,
14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności pomiędzy Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem,
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka,
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu,
20) p

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2004-10-27
Data udostępnienia informacji 2004-10-27