wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy Zbuczyn
Nazwa skrócona: Wójt Gminy
Symbol: WG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów: WÓJT GMINY ZBUCZYN – Hubert Pasiak przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków: - we wtorki w godzinach 13.00-17.00 - w środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu przyjęcia obywateli odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 25-641 63 90)

 Przedmiot działania i kompetencje:

 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu  na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;
 3. przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;
 4. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał Rady;
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 9. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 10. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
 11. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 12. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
  w szczególności dotyczących podziału zadań;
 13. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 14. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 16. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania
  w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 17. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń;
 18. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kopii oświadczeń o stanie majątkowym radnych od Przewodniczącego Rady;
 19. wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały Rady.
 1. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy kierowanie i nadzór nad realizacją zadań obronnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy Zbuczyn

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • ogólne
 • Otwarte konkursy ofert
 • Konkurs ofert na wspieranie zadań własnych Gminy w 2009 roku z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi poprzez organizacje letniego wypoczynku dzieci i mlodzieżyszkolnej z rerenu Gminy Zbuczyn
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego.
 • Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn
 • Zarządzenie Nr 17/2012
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Wydziale Infrastruktury
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty konkurs ofert
 • ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 3 grudnia 2012 r.
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn
 • Ogłoszenie Wójt Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wyłożeniu publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część A
 • Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 stycznia 2014 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 04.02.2014
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24 kwietnia 2014 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia składu obwodowej komisji wyborczej.
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbuczyn w 2014 roku.
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Zbuczyn w 2014 roku.
 • Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 • Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 lipca 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29 lipca 2014 r.
 • Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 4 sierpnia 2014 r.
 • Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 4 sierpnia 2014 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 5 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Zbuczyn.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostaną głosowania w wyborach do Rady Gminy Zbuczyn, Wójta Gminy Zbuczyn, Rady Powiatu Siedleckiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 8 czerwca 2015 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.
 • Informacja o składach osobowych komisji do spraw referendum
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.09.2015 r.
 • w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
 • INFORMACJA Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 2 października 2015 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza III przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn, Nr księgi wieczystej - KW SI1S/00072141/5.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.09.2015
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku
 • W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 • W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.
 • W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2016/2017.
 • Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.
 • W sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
 • W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach.
 • W sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 967,04 DJP.
 • W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
 • w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.10.2016 r.
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi -Rętki gm. Zbuczyn część C,D,E,F oraz G.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 27.12.2016
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.03.2017 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.03.2017 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w miejscowości Krzesk-Majątek 63, na działce 172.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn - wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadania publicznego.
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych w sprawie nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.
 • Informacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na terenie gminy Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 26.09.2017 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 27.09.2017 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw kontroli i audytu w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.10.2017 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 04.12.2017 r.
 • Informacja o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2018/2019
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż drewnianego budynku mieszkalnego do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 228/4 w miejscowości Krzesk-Majątek gm. Zbuczyn.
 • Wójt Gminy Zbuczyn zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2021.
 • O zmianie w części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • O wydaniu decyzji środowiskowej, dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce 257/2 w miejscowości Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn.
 • W sprawie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy
 • W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w rodzinach
 • W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18 września 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20 września 2018 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi
 • W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli.
 • Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
 • o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Z-cy Skarbnika Gminy w Wydziale Finansowo-Księgowym
 • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Typu ,,A i B" w Tchórzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości
 • w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
 • w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • w sprawie powołania komisji konkursowej
 • w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za 2018 rok
 • w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • w sprawie ustalenia zasad wykonywania uchwały Rady Gminy Zbuczyn dotyczącej inicjatywy lokalnej
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Wójt Gminy Zbuczyn przedstawia Raport o stanie Gminy Zbuczyn za 2018 rok, który rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Zbuczyn, podczas sesji w dniu 30 maja 2019 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY ZBUCZYN z dnia 28 maja 2019 r.
 • W związku z ogłoszeniem konkursu na realizację w 2019 r. zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie: - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 24.06.2019 r.
 • Informacja dotycząca wykazu nieruchomości zabudowanej w miejscowości Borki - Kosy wyznaczonej do oddania w najem
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.01.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.02.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2020 r.
 • W sprawie budowy fermy drobiu w . Izdebki-Kosny na działkach 105, 106 i 107
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od wsi Rzążew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 17.03.2020 r.
 • W sprawie budowy linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Zbuczyn
 • Wójt Gminy Zbuczyn podaje do wiadomości wyborców Informację Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 10 kwietnia 2020 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o możliwości głosowania korespondencyjnego
 • Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
 • Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje celowe w 2020 roku na przedsięwzięcia z zakresu sportu
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wysokości dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu przyznane w 2020 r.
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Wykaz uczniów, którzy otrzymali w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Wójta Gminy Zbuczyn za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbuczyn.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wysokości dotacji celowych przyznanych w 2021 r. na przedsięwzięcia z zakresu sportu
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk-Majątek w kierunku Kośmidry.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk-Majątek w kierunku Kośmidry.
 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku poprzez działania skierowane do dzieci i młodzieży pod nazwą: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Zbuczyn z elementami programów o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 22.06.2021 r.
 • Informacja o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie w wyborach przedterminowych wójta gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • Ogłoszenie Wójta gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu rocznego programu współpracy gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II1, 08-106 Zbuczyn.
 • Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
 • Wyniki konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.
 • W sprawie określenia warunków finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 02 stycznia 2023 r. o zwołaniu w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 18:00 zebrania wiejskie Sołectwa Januszówka w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Januszówka
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o zwołaniu w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:00 zebrania wiejskiego Sołectwa Borki-Kosy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Borki-Kosy.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 maja 2023 r. Dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-07-19
Data udostępnienia informacji 2021-07-19