wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Finasowo- Księgowy
Nazwa skrócona: Wydział Finasowy
Symbol: FK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałe- piątek godz. 8-16
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy prowadzenie spraw związanych
z wymiarem i poborem podatków, opłat i innych należności, a w szczególności:
1)udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
2) przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
3)opracowywanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
4)wymiar, pobór i egzekucja należności z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz od posiadania psów,
5)rozliczanie opłaty targowej, opłat administracyjnych oraz innych ustanowionych przez organy Gminy,
6)pobór i ewidencja wpłat opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych
z tym związanych oraz rozliczeń płatników z dokonywanych wpłat opłat skarbowych,
7)pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
8)pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,
9)opiniowanie podań i wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń podatków i opłat,
10)prowadzenie księgowości podatków i opłat,
11)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
12)windykacja zaległości podatkowych - wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
13)sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
14)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z opłatą podatków,
15)prowadzenie gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania,
16)prowadzenie w terenie kontroli dotyczących podatków i opłat,
17)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
18)przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
19)opracowywanie zbiorczych sprawDo zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy prowadzenie spraw związanych
z wymiarem i poborem podatków, opłat i innych należności, a w szczególności:
1)udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
2) przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
3)opracowywanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
4)wymiar, pobór i egzekucja należności z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz od posiadania psów,
5)rozliczanie opłaty targowej, opłat administracyjnych oraz innych ustanowionych przez organy Gminy,
6)pobór i ewidencja wpłat opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych
z tym związanych oraz rozliczeń płatników z dokonywanych wpłat opłat skarbowych,
7)pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
8)pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,
9)opiniowanie podań i wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń podatków i opłat,
10)prowadzenie księgowości podatków i opłat,
11)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
12)windykacja zaległości podatkowych - wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
13)sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
14)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z opłatą podatków,
15)prowadzenie gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania,
16)prowadzenie w terenie kontroli dotyczących podatków i opłat,
17)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
18)przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
19)opracowywanie zbiorczych sprawDo zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy prowadzenie spraw związanych
z wymiarem i poborem podatków, opłat i innych należności, a w szczególności:
1)udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
2) przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
3)opracowywanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
4)wymiar, pobór i egzekucja należności z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz od posiadania psów,
5)rozliczanie opłaty targowej, opłat administracyjnych oraz innych ustanowionych przez organy Gminy,
6)pobór i ewidencja wpłat opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych
z tym związanych oraz rozliczeń płatników z dokonywanych wpłat opłat skarbowych,
7)pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
8)pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,
9)opiniowanie podań i wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń podatków i opłat,
10)prowadzenie księgowości podatków i opłat,
11)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
12)windykacja zaległości podatkowych - wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
13)sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
14)wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z opłatą podatków,
15)prowadzenie gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania,
16)prowadzenie w terenie kontroli dotyczących podatków i opłat,
17)przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy, sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
18)przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
19)opracowywanie zbiorczych spraw

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Zwrot podatku akcyzowego - 2011 rok
 • Umorzenie zaległości podatkowej 2011 rok
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2011 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie.
 • Oferta Realizacji Zadania Publicznego
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn
 • Roczny program współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi
 • W sprawie ustalenia podatków na 2014 rok.
 • Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie.
 • Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub w rybołówstwie, innej niz pomoc de minimis:
 • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
 • Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
 • Uchwała Nr Si.456.2020 oraz Uchwała Nr Si.457.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 roku.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Hanna Hermaniuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-03-01
Data udostępnienia informacji 2004-03-01