wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Nazwa skrócona: Wydział Organizacyjny
Symbol: OA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek 8-16
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjno-gospodarczej Urzędu, prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności:
1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
2)prowadzenie ewidencji korespondencji;
3)prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielonych odpowiedzi;
4)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta;
5)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
6)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
7)prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego;
8)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta bądź kierowanie ich do właściwych pracowników merytorycznych;
9)nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i Radę;
10)prowadzenie spraw związanych z konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego Urzędu;
11)analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz przestrzeganie terminowego uiszczania opłat z tym związanych;
12)zaopatrywanie Urzędu i Rady w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
13)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
14)prowadzenie księgi inwentarzowej;
15)prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
16)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
17)załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, pracowników robót interwencyjnych i publicznych oraz osób przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie;
18)prowadzenie spraw zakresie zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;
19)zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej UrzDo zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjno-gospodarczej Urzędu, prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności:
1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
2)prowadzenie ewidencji korespondencji;
3)prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielonych odpowiedzi;
4)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta;
5)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
6)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
7)prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego;
8)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta bądź kierowanie ich do właściwych pracowników merytorycznych;
9)nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i Radę;
10)prowadzenie spraw związanych z konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego Urzędu;
11)analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz przestrzeganie terminowego uiszczania opłat z tym związanych;
12)zaopatrywanie Urzędu i Rady w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
13)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
14)prowadzenie księgi inwentarzowej;
15)prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
16)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
17)załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, pracowników robót interwencyjnych i publicznych oraz osób przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie;
18)prowadzenie spraw zakresie zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;
19)zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej UrzDo zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjno-gospodarczej Urzędu, prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności:
1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
2)prowadzenie ewidencji korespondencji;
3)prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielonych odpowiedzi;
4)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta;
5)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
6)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
7)prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego;
8)przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta bądź kierowanie ich do właściwych pracowników merytorycznych;
9)nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i Radę;
10)prowadzenie spraw związanych z konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego Urzędu;
11)analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz przestrzeganie terminowego uiszczania opłat z tym związanych;
12)zaopatrywanie Urzędu i Rady w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
13)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
14)prowadzenie księgi inwentarzowej;
15)prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,
16)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
17)załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników, pracowników robót interwencyjnych i publicznych oraz osób przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie;
18)prowadzenie spraw zakresie zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;
19)zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urz

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • pozostałe
 • Spotkania z mieszkańcami
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • Informacja o udzielonej dotacji w 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011 r
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie z dnia 26 września 2014 r.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 • o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • INFORMACJA Wójta Gminy Zbuczyn
 • INFORMACJA Wójta Gminy Zbuczyn
 • Kurator dla Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn
 • W sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.
 • Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 12-17 września 2018 r.
 • Dyżur Urzędnika Wybowczego 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast.
 • Wykaz klubów sportowych którym przyznano dotacje celowe
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wysokości dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu przyznane w 2019 r.
 • Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Postanowienie Nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 maja 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn podaje do wiadomości wyborców Informacje Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 września 2019 r.
 • Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie
 • w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
 • o naborze wniosków o przyznanie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
 • Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Informacja o losowaniach z dnia 15 czerwca 2020
 • O naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Zbuczyn
 • w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatury KBW w Siedlcach w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Gminny Komisarz Spisowy w Zbuczynie Pan Tomasz Hapunowicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Finansowo – Księgowym
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowcy autobusu przewożącego osoby niepełnosprawne na terenie gminy Zbuczyn.
 • W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • O wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 • Informacja o planowanym zgromadzeniu
 • W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim
 • W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola
 • Obwieszczenie Wójta gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2021 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • W sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie
 • W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie powołanej do przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • Informacja o pełnieniu dyżurów Członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie składu oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie.
 • Obwieszczenie Gminnej komisji wyborczej w Zbuczynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • POSTANOWIENIE NR 17/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbuczyn
 • POSTANOWIENIE NR 18/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn informuje o pełnionych dyżurach w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • POSTANOWIENIE NR 19/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 26 października 2021 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 24.11.2021 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • o miejscu czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn, zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnik Wydziału Doradztwa i Ochrony Środowiska.
 • Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 14 marca 2022 r.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2022 r.
 • W sprawie wniosku Krystyny Zofii Sobiczewskiej o zasiedzenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/2 o pow. 0,0405 ha, położonej w miejscowości Izdebki – Wąsy, powiat Siedlecki, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w ramach budowy autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku obw. Siedlec-węzeł Cicibór
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 10 maja 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 27 maja 2022 r.
 • Zawiadomienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ostatecznej decyzji nr 854/2020 znak: B.6740.15.8.2020.KR z dnia 11.08.2020 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3638W.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 czerwca 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 30 września 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 30 września 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 13 października 2022 r.
 • Informacja o przystąpieniu Gminy Zbuczyn do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) – Dziewule od km 7+691 do km 9+931.
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Łuków z dnia 12 stycznia 2023 r. o umorzeniu postępowania w sprawie Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) – Dziewule od km 7+691 do km 9+931.
 • Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 167/2.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 20.01.2023 r. w sprawie wprowadzania ścieków poprzez istniejący wylot na działce 1291.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o zwołaniu w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 zebrania wiejskiego Sołectwa Wólka Kamienna w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Kamienna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o zwołaniu w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 o zebranie wiejskiego Sołectwa Wólka Kamienna w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Wólka Kamienna.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania poboru wód podziemnych ze studni głębinowej na dz. nr 835/5 w m. Dziewule.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj. trzy przejścia projektowanej linii gazowej pod dnem rzeki Zbuczynka: w km 9+630, lokalizacją na działce o numerze 509/2 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn; km 10+720, z lokalizacją na działce o numerze 250/2 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn oraz km 11+960, z lokalizacją na działce o numerze 1805/3 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 13 lutego 2023r. dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków
 • Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Informacja Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego w zakresie łączności
 • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI NA 2023 ROK
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
 • Zawiadomienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn o zwołaniu III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn.
 • Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenia Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych na dz. 308.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych na dz. ewid. 1319/12
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
 • Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na działce 144 w miejscowości Czuryły.
 • Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce 1076/1.
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlce – węzeł Cicibór.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Inwestycji.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozbudowy ziemnego stawu rybnego w m. Krzesk – Królowa Niwa.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 maja 2023 r. dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr. 34/1
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr. 752/1
 • Raport o stanie gmina za 2022 rok.
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym, oznaczona jako działki 776/1, 776/2, 776/3, 776/4
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym, oznaczona jako działka nr 777/1
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym, oznaczona jako działka nr 835/1
 • ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ZBUCZYN o zwołaniu IV Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn
 • Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że LXVIII Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 22 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 w strażnicy OSP w Zbuczynie, ul. Dębowa 2.
 • Ankieterzy pomogą rolnikom. Rusza druga faza ważnych badań statystycznych
 • Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 24 września 2023 roku.
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w treści ogłoszenia
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 12 czerwca 2023r.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działkach o nr ewid. 103 i 104/1 w m. Rzążew.
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 477/2 w m. Zbuczyn.
 • ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN o zwołaniu LXIX Sesji Rady Gminy Zbuczyn
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzeń wodnych na dz. 205/4 w miejscowości Czuryły.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Hanna Hermaniuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2004-03-01
Data udostępnienia informacji 2004-03-01