wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Infrastruktury
Nazwa skrócona: Wydział Infrastruktury
Symbol: WI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek, godz. 8-16
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wydziału Infrastruktury należy:
1)prowadzenie spraw związanych z ewidencją numeracji nieruchomości;
2)prowadzenie rejestru wpływu aktów notarialnych, zawiadomień z sądu, postanowień sądowych oraz decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków;
3)prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;
4)prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
5)przygotowywanie dokumentacji związanej z wykupem gruntów oraz wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
6)prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne;
7)prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych;
8)prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów;
9)przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych;
10)przygotowywanie w całości dokumentacji z zakresu komunalizacji mienia gminnego oraz nabywania na własność Gminy nieruchomości z innych tytułów;
11)prowadzenie całości spraw z zakresu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowania, zarządu, dzierżawy, najmu, zamiany i użyczenia nieruchomości
stanowiących własność Gminy;
12) prowadzenie spraw z zakresu ustalania odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi
powstałe w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości;
13) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem gruntów;
14) przygotowanie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
15) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości;
16) regulacja stanu prawnego nieruchomości;
17)ewidencjonowanie mienia Gminy;
18)prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
19)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności:
a)łowiectwa,
b)zwalczania chorób zwierzęcych,
c)ochrony środowiska,
d)utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
e)ochrony gruntów rolnych i leśnych,
f)nasiennictwa,
g)gospodarki wodnej;
20)prowadzenie Do zadań Wydziału Infrastruktury należy:
1)prowadzenie spraw związanych z ewidencją numeracji nieruchomości;
2)prowadzenie rejestru wpływu aktów notarialnych, zawiadomień z sądu, postanowień sądowych oraz decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków;
3)prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;
4)prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
5)przygotowywanie dokumentacji związanej z wykupem gruntów oraz wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
6)prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne;
7)prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych;
8)prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów;
9)przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych;
10)przygotowywanie w całości dokumentacji z zakresu komunalizacji mienia gminnego oraz nabywania na własność Gminy nieruchomości z innych tytułów;
11)prowadzenie całości spraw z zakresu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowania, zarządu, dzierżawy, najmu, zamiany i użyczenia nieruchomości
stanowiących własność Gminy;
12) prowadzenie spraw z zakresu ustalania odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi
powstałe w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości;
13) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem gruntów;
14) przygotowanie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
15) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości;
16) regulacja stanu prawnego nieruchomości;
17)ewidencjonowanie mienia Gminy;
18)prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
19)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności:
a)łowiectwa,
b)zwalczania chorób zwierzęcych,
c)ochrony środowiska,
d)utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
e)ochrony gruntów rolnych i leśnych,
f)nasiennictwa,
g)gospodarki wodnej;
20)prowadzenie Do zadań Wydziału Infrastruktury należy:
1)prowadzenie spraw związanych z ewidencją numeracji nieruchomości;
2)prowadzenie rejestru wpływu aktów notarialnych, zawiadomień z sądu, postanowień sądowych oraz decyzji dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków;
3)prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;
4)prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
5)przygotowywanie dokumentacji związanej z wykupem gruntów oraz wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
6)prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne;
7)prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych;
8)prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów;
9)przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych;
10)przygotowywanie w całości dokumentacji z zakresu komunalizacji mienia gminnego oraz nabywania na własność Gminy nieruchomości z innych tytułów;
11)prowadzenie całości spraw z zakresu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowania, zarządu, dzierżawy, najmu, zamiany i użyczenia nieruchomości
stanowiących własność Gminy;
12) prowadzenie spraw z zakresu ustalania odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi
powstałe w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości;
13) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem gruntów;
14) przygotowanie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz Gminy;
15) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości;
16) regulacja stanu prawnego nieruchomości;
17)ewidencjonowanie mienia Gminy;
18)prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem przestrzennym;
19)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności:
a)łowiectwa,
b)zwalczania chorób zwierzęcych,
c)ochrony środowiska,
d)utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
e)ochrony gruntów rolnych i leśnych,
f)nasiennictwa,
g)gospodarki wodnej;
20)prowadzenie

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału Infrastruktury

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Wydział infrastruktury - zbycie mienia
 • Tablica ogólna
 • Informacj Wójta Gminy Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości
 • Ogłoszenie Wójt Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Opracowanie ekofizjorgaficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki, Gmina Zbuczyn
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki, Gmina Zbuczyn Część "A"
 • Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki, Gmina Zbuczyn Część "A"
 • Prognoza oddziaływanie na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki, Gmina Zbuczyn Część "A" NR 1
 • Prognoza oddziaływanie na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki, Gmina Zbuczyn Część "A" NR 2
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.07.2014 r.
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Wielkie gm. Zbuczyn część B oraz część H
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn – część D
 • Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zbuczyn, przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Zbuczyn.
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki – Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 01.06.2015
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 01.06.2015
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn część C,D,E,F oraz G.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 01.12.2016 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stary Krzesk.
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Szacowanie strat rolniczych
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.08.2018
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do najmu
 • Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 967,04 DJP (241 760 sztuk), na dz. Nr ew. 458/1 i 561 w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.
 • Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.
 • Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.
 • Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 230 obręb Smolanka
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 02.09.201 r.
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.10.2019 r.
 • O wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczneg
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.11.2019 r.
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • W sprawie budowy fermy drobiu w m. Izdebki-Kosny
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
 • W sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki - Wąsy
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.12.2019 r.
 • W sprawie budowy fermy drobiu w miejscowości Izdebki-Kosny
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.12.2019 r.
 • Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Zbuczyn, położonej przy ul. Terespolskiej 15 w Zbuczynie, gm. Zbuczyn, stanowiącej lokal użytkowy, który przeznacza się do oddania w najem
 • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej
 • W sprawie budowy fermy drobiu na działkach 105,106,107 w m. Izdebki-Kosny
 • W sprawie materiału dowodowego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
 • W sprawie budowy placu manewrowego w miejscowości Borki-Wyrki
 • W sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn.
 • O wydaniu decyzji środowiskowej
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18.03.2020 r.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20.04.2020 r.
 • Przedsięwzięcie polegające na budowie malarni proszkowej na dz. 331 w m. Izdebki-Wąsy
 • Przedsięwzięcie polegające na budowie malarni proszkowej na dz. 331 w m. Izdebki-Wąsy
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.05.2020 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.05.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20.05.2020 r.
 • Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 08.06.2020 r.
 • Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • W sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Zbuczyn przy ul. Lipowej.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.06.2020 r.
 • O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki.
 • O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia.
 • W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN w miejscowości Sobicze, gm. Zbuczyn.
 • W sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 816 w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn
 • Budowa placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki, gm. Zbuczyn na dz. 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2.
 • W sprawie budowy placu manewrowego w miejscowości Borki – Wyrki, gm. Zbuczyn na dz. 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2.
 • W sprawie wydania decyzji o budowie linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Zbuczyn przy ul. Terespolskiej, Lipowej, Piwnej i Dębowej.
 • W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stary Krzesk, Maciejowice oraz Zawady, gm. Zbuczyn.
 • Polegające na budowie linii kablowej nN 0,4 kV w miejscowości Zbuczyn przy ul. Lipowej.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z dnia 01.09.2020 r.
 • W sprawie inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka linii elektroenergetycznej w miejscowości Zbuczyn
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbuczyn za 2019 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 23.09.2020 r.
 • Obwieszczenie z dnia 24.09.2020 r. w sprawie budowy odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn.
 • W sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW w miejscowości Tchórzew – Plewki, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28.09.2020 r.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 29.09.2020 r.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 12.10.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.10.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.10.2020 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.11.2020 r.
 • W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Polegającego na budowie budynku gminnego przedszkola wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 • O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zbuczyn, Januszówka, Jasionka, Dziewule, Grodzisk.
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.12.2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 08.12.2020 r.
 • W sprawie materiału dowodowego stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej
 • Ogłoszenie o przetargu z dnia 16.12.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Zbuczyn
 • W sprawie rozbudowy oraz zmianie sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski w miejscowości Cielemęc
 • W sprawie budowy fermy brojlerów króliczych w miejscowości Dziewule
 • W sprawie rozbudowy i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Dziewule
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania
 • W sprawie budowy dwóch stanowisk słupowych na istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na działce 1479/14 w miejscowości Zbuczyn
 • W sprawie budowy budynku gminnego przedszkola wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zbuczyn
 • Informacja o wynikach przetargów z dnia 18.01.2021 r.
 • W sprawie budowy budynku gminnego przedszkola wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu postanowienia z dnia 28.01.2021 r.
 • W sprawie rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 366W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku m. Kośmidry.
 • O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn przy ul. Granicznej.
 • W sprawie prowadzenia linii do demontażu kabli oraz układu przerobu odpadów metali w miejscowości Zdany.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP w miejscowości Ługi – Rętki.
 • W sprawie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zbuczyn.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk.
 • W sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 3,6 MW
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącą własność Gminy Zbuczyn
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3667W na odcinku od m. Krzesk Majątek w kierunku Kośmidry.
 • W sprawie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn przy ul. Granicznej.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbuczyn za 2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 18.05.2021 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.05.2021 r.
 • Decyzja Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.06.2021 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 01.06.2021 r.
 • W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP w miejscowości Ługi-Rętki na działce 257/2
 • Decyzja Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2021 r.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3656W i 3657W wraz z budową chodnika w m. Dziewule i m. Grodzisk.
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbuczyn
 • Decyzja Nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.06.2021 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 28.06.2021 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 28.06.2021 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn daje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP, budowie płyty do składania obornika wraz ze zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Ługi – Rętki na dz. 257/2.
 • W sprawie budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie docelowej 80 DJP, budowie płyty do składania obornika wraz ze zbiornikiem na gnojówkę w miejscowości Ługi – Rętki na dz. 257/2.
 • Decyzja Nr 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.07.2021 r.
 • O prowadzonym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
 • W sprawie budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. Nr 161 w obrębie Tęczki, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów króliczych na dz. ew. 1076/1 i 7076/2.
 • W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów króliczych składającej się z dwóch budynków o łącznej obsadzie 312 DJP na działkach nr ew. 1076/1 i 7076/2 w miejscowości Dziewule.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Informacja Starosty Siedleckiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu zainteresowanych Projektów Operatów opisowo-Kartograficznych.
 • W sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. gr. 105,106, 107 obręb Izdebki – Kosny, gmina Zbuczyn.
 • Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na dz. nr 1469/2 w miejscowości Zbuczyn.
 • w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 161 w obrębie Tęczki, gmina Zbuczyn.
 • W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej o napięciu poniżej 1 kV wraz ze złączem kablowym oraz stanowiskiem słupowym na dz. 2595/1, 2596/1 w miejscowości Dziewule, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów zarządzeń zmieniających.
 • Decyzja Nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów króliczych na działkach nr ew. 1076/1 i 1076/2 w obrębie miejscowości Dziewule, gmina Zbuczyn, pow. Siedlecki, woj. Mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 26.10.2021 r.
 • W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 161 w obrębie Tęczki, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających.
 • O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Dziewule.
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez gminę Zbuczyn.
 • W sprawie budowy odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia poniżej 1 kV w miejscowości Dziewule przy ul. Dworskiej oraz Cichej, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.01.2022 r.
 • Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 14.01.2022 r.
 • Decyzja Starosty Siedleckiego z dnia 17.01.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3638W.
 • Zawiadomienie Starosty Siedleckiego z dnia 17.01.2022 r. w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3638W
 • Informacja Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 20.01.2022 r.
 • Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego na działkach o nr ewid. Gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • W sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 11, 13, 14 obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia prze gminę Zbuczyn z dnia 15.03.2022 r.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów.
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczy Budowy Autostrady A2 Warszawa - Kukuryki
 • W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur do 80 DJP na działce ewid. gr. 2008/1 i 2008/2.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 11, 13, 14 obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 11, 13, 14 obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • Decyzja Nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 11, 13, 14 obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • W sprawie budowy obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w docelowej obsadzie powyżej 210 DJP na działkach o nr ewid. gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy.
 • Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w docelowej obsadzie powyżej 210 DJP na działkach o nr ewid. gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ĄEksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 94, 95, 96, 97, 98 obręb Wesółka, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 94, 95, 96, 97, 98 obręb Wesółka, gmina Zbuczyn.
 • W sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3640W na odcinku od m. Zbuczyn w kierunku Bzów.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.05.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Grochówka
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 23.05.2022 r. w sprawie montażu instalacji radiokomunikacyjnej w miejscowości Zbuczyn
 • W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży telekomunikacyjnej z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeń sterujących oraz wewnętrznej linii zasilającej w miejscowości Czuryły
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.05.2022 r o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Kamienna
 • Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.05.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3640W.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 31.05.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3640W.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 31.05.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3640W.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn dnia 02.06.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w obrębie Kwasy, gmina Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 02.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce 234 w m. Januszówka.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.06.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Grochówka, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 08.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka napowietrznej lub kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Tarcze.
 • Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ĄMontażu instalacji radiokomunikacyjnej BT 16032 Zbuczyn_Bis, planowanej na istniejącej wieży kratowej typu BOT-E1/48 umiejscowionej przy ul. Lipowej, dz. nr 868 w miejscowości ZbuczynÓ.
 • Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ĄMontażu instalacji radiokomunikacyjnej BT 16032 Zbuczyn_Bis, planowanej na istniejącej wieży kratowej typu BOT-E1/48 umiejscowionej przy ul. Lipowej, dz. nr 868 w miejscowości ZbuczynÓ.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 28.06.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działkach nr ewid. 134, 333 w miejscowości Grochówka.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.07.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Czuryły, gm. Zbuczyn
 • Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w docelowej obsadzie powyżej 210 DJP (528 000 szt.) – 4 obiekty na działkach o nr ewid. gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Januszówka, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.07.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Grochówka, gm. Zbuczyn.
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej w miejscowości Zbuczyn przy ul. Jasnej.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 26.07.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr 52/2020 z dnia 26.07.2022 r., znak: WI.6730.41.2022 dla działek nr ewid. 1076/1, 1076/2, położonych w miejscowości Dziewule
 • Decyzja o warunkach zabudowy Nr 52/2022 z dnia 26.07.2022 r., znak: WI.6730.41.2022 wydana dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów króliczych, budynku magazynowo-paszowego, czterech silosów paszowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne, czterech zbiorników na gaz płynny, płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy, kontenera na sztuki padłe oraz śluzy dezynfekcyjnej na działkach nr ewid. 1076/1, 1076/2, położonych w miejscowości Dziewule
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28.07.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Wólka Kamienna, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28.07.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Tarcze, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 25 lipca 2022 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 01.08.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działce nr ewid. 144 w miejscowości Czuryły.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 02.08.2022 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr ewid. 258/3 w miejscowości Ługi-Rętki
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.08.2022 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Zbuczyn, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 11.08.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działce nr ewid. 234 w miejscowości Januszówka.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w docelowej obsadzie powyżej 210 DJP (528 000 szt.) – 4 obiekty na działkach o nr ewid. gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Treść decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego w docelowej obsadzie powyżej 210 DJP (528 000 szt.) – 4 obiekty na działkach o nr ewid. gr. 396, 397, 398 obręb Kwasy, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlce – węzeł Cicibór z węzłem Borki o długości 18,750 km.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 24 sierpnia 2022 r.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31 sierpnia 2022 r. o I przetargu pisemnym nieograniczonym w spawie sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. nr. ewid. 246.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 01.09.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działkach nr ewid. 18, 82/2, 81/9, 53/1, 85, 84/2 w miejscowości Wólka Kamienna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 01.09.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działkach nr ewid. 187, 69, 70/1, 70/2, 190, 68/1, 193 w miejscowości Tarcze.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Czuryły, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Januszówka, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 09.09.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego dot. inwestycji na działce nr ewid. 1575/6 w miejscowości Zbuczyn przy ul. Jasnej.
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 31 sierpnia 2022 r.
 • Informacja Starosty Siedleckiego z dn. 16.09.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na działce nr ewid. 868 w miejscowości Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej lub kablowej linii oświetlenia drogowego, obręb Tarcze, gm. Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 22.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków napowietrznych lub kablowych linii oświetlenia drogowego, obręb Wólka Kamienna, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 16 września 2022 r w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na działce 1270/8 w miejscowości Zbuczyn.
 • Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 188/1 o pow. 0,0001, w miejscowości Czuryły, gmina Zbuczyn, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego Nr 1/2022 z dnia 17 stycznia 2022r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 17.10.2022 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wniesienie sprzeciwu dotyczącego wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr ewid. 1575/6 w miejscowości Zbuczyn przy ul. Jasnej.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej PV Zbuczyn o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 553 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 94, 95, 96, 97, 98 obręb Wesółka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy.
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do najmu.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.11.2022 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 1575/6 w miejscowości Zbuczyn przy ul. Jasnej, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur do 80 DJP na działkach nr 2008/1 i 2008/2, obręb Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Treść decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur do 80 DJP na działkach nr 2008/1 i 2008/2, obręb Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 94, 95, 96, 97, 98 obręb Wesółka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 94, 95, 96, 97, 98 obręb Wesółka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Decyzja o warunkach zabudowy Nr 76/2022 z dnia 15.11.2022 r., znak: WI.6730.81.2022 wydana dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kontenerową stacją transformatorową przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 11, 13, 14 położonych w miejscowości Zdany, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 15.11.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr 76/2022 z dnia 15.11.2022 r., znak: WI.6730.81.2022 dla działek nr ewid. 11, 13, 14, położonych w miejscowości Zdany, gm. Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do użyczenia
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do dzierżawy
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 161 w obrębie Tęczki, gmina Zbuczyn.
 • Treść decyzji o umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 161 w obrębie Tęczki, gmina Zbuczyn.
 • Zmiana treści ogłoszenia o przetargach z dnia 06.12.2022 r.
 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Zbuczyn o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 553 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Informacja Starosty Siedleckiego z dn. 12.12.2022 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na dz. nr ewid. 868 w miejscowości Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na działce o nr ewid. 2 obręb Grodzisk, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 27 grudnia 2022 r.
 • Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetargi ustne nieograniczone w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn.
 • Informacja o wyniku przetargu z dnia 10.01.2023 r.
 • Informacja o wyniku przetargu z dnia 10.01.2023 r.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Zbuczyn o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 553 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Zbuczyn o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 553 obręb Zbuczyn, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł "Cicibór" (z węzłem), Odcinek VI od km 561+440 do km 580+190 z węzłem Borki" o długości około 18,750 km
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 19.01.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach: Sobicze, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Kosny, gm. Zbuczyn
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb: Sobicze, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Kosny, gm. Zbuczyn
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Januszówka, oznaczonej jako działka o nr ew. 319
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Januszówka, oznaczonej jako działka o nr ew. 322
 • Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Smolanka, oznaczonej jako działka o nr ew. 344
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł Cicibór.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z 27.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami energetycznymi w miejscowości Chromna.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. Budowy autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 09.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Ąbudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu uboju, rozbioru wieprzowiny i wołowiny oraz przetwórstwa mięsa na działach o nr ewid. 548, 510/549, 549 oraz 551/1 obręb Modrzew, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 31.03.2023 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sobicze, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Kosny, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Lucynów, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 05.04.2023 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Chromna, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na działce o nr ewid. 2 obręb Grodzisk, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr ewid. 142 obręb Jasionka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr ewid. 142 obręb Jasionka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.04.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2023 dla inwestycji polegającej na budowie odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, kontenerowymi stacjami transformatorowymi, słupami energetycznymi oraz siecią światłowodową w kanalizacji teletechnicznej, obręb: Sobicze, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Kosny, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Ąbudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 134, 135, 136, 137/138 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 26.04.2023 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Lucynów, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 25.04.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Lipiny.
 • Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Krzesku – Królowa Niwa
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do użyczenia
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 05.05.2023 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Chromna, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na działce o nr ewid. 2 obręb Grodzisk, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na działce o nr ewid. 2 obręb Grodzisk, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Informacja Starosty Siedleckiego z dn. 10.05.2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącej realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej na działce nr ewid. 234, m. Januszówka
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.05.2023 r. w sprawie wysłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Lipiny, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16.05.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2023 dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, obręb Lucynów, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki o nr ewid. 142 obręb Jasionka, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 01.06.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2023 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupów energetycznych, obręb Chromna, gm. Zbuczyn
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł Cicibór.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 07.06.2023 r. o wyznaczeniu stronom postępowania terminu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wypowiedzenie się w sprawie materiału dowodowego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Lipiny, gm. Zbuczyn.
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Rzążew
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Rząrzew
 • Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby lakierni na terenie działki nr 346/2 w miejscowości Cielemęc, gm. Zbuczyn.
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby lakierni na terenie działki nr 346/2 w miejscowości Cielemęc, gm. Zbuczyn,
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na – budowie stacji elektroenergetycznej 400/110/SN oraz magazynów energii na działce nr. 15 obręb Zdany, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 28.06.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w miejscowościach: Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk-Majątek
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 29.06.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn o wydaniu decyzji środowiskowej, dot. budowy instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej na terenie działki o nr ewid. 142 obręb Jasionka, gmina Zbuczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 04.07.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Łęcznowola, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 12.07.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr 57/2023 z dnia 10.07.2023 r., znak: WI.6730.33.2023 dla działki nr ewid. 553, położonej w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn
 • Decyzja o warunkach zabudowy Nr 57/2023 z dnia 10.07.2023 r., znak: WI.6730.33.2023 wydana dla inwestycji w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów z dn. 10.07.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości: Tchórzew Plewki, gm. Zbuczyn i Zaolszynie, gm. Trzebieszów
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.07.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2023 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, obręb Lipiny, gm. Zbuczyn
 • Wykaz w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do najmu.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebieszów w sprawie wydania decyzji dla inwestycji Budowie wodociągu w miejscowości Tchórzew-Plewki i Zaolszynie.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-02
Data udostępnienia informacji 2004-03-02