wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Inwestycji
Nazwa skrócona: Wydz. Inwestycji
Symbol: WIN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Zbuczyn
Jana Pawła II
Zbuczyn 08-106
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy Zbuczyn
Dni i godziny pracy: poniedziałek- piątek 8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wydziału Inwestycji należy:
1)prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją, nadzorowaniem inwestycji
i remontów prowadzonych przez Gminę;
2)przygotowywanie rocznych, wieloletnich planów inwestycyjnych i ich realizacja,
z uwzględnieniem źródeł finansowania w postaci kredytów, pożyczek i dotacji;
3)przygotowywanie projektów, wniosków i innej dokumentacji w zakresie uzyskania dofinansowania inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę;
4)wdrażanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
5)prowadzenie całokształtu spraw związanych z budową, modernizacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego;
6)prowadzenie spraw wynikających z obowiązków zarządcy dróg i mostów gminnych;
7)prowadzenie całokształtu spraw związanych z roszczeniami i odszkodowaniami,
w związku z kolizjami na drogach gminnych lub ich stanem;
8)wykonywanie czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych
- przy zachowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych - na dostawy, usługi
i roboty budowlane realizowane przez Gminę;
9)prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi
i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy.

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału Inwestycji

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  • ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne
  • Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 16.11.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  • Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących opracowywanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
  • Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-02
Data udostępnienia informacji 2004-03-02