wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zadania i kompetencje Wójta Gminy Zbuczyn

 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu  na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;
 3. przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru;
 4. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał Rady;
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 9. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 10. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
 11. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 12. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
  w szczególności dotyczących podziału zadań;
 13. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 14. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 16. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania
  w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 17. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń;
 18. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kopii oświadczeń o stanie majątkowym radnych od Przewodniczącego Rady;
 19. wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały Rady.
 1. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy kierowanie i nadzór nad realizacją zadań obronnych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Paweł Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-07-19
Data udostępnienia informacji 2021-07-19