wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zadania i kompetencje Rady

1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku
budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez
radę miasta,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez wójta,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,
zakładów i innych g1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku
budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez
radę miasta,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez wójta,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,
zakładów i innych g1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z
wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te
jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez wójta,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku
budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o
wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez
radę miasta,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz
rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez wójta,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,
zakładów i innych g