wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Klauzule szczegółowe:

Data: Tytuł: Autor:
2019-11-15 Planowanie przestrzene - opłata planistyczna i roszczenia, o których stanowi art. 36 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2019-10-07 Planowanie przestrzenne- zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego Ewa Piechowska
2019-09-20 Planowanie przestrzenne - udzielone dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
2019-09-20 Obrona Cywilna - Straż Pożarna Andrzej Maszenda
2019-09-20 Obrona Cywilna - świadczenia na rzecz obrony Andrzej Maszenda
2019-09-20 Obrona Cywilna - Świadczenia rekompensujące Andrzej Maszenda
2019-09-19 Planowanie przestrzenne- procedura planistyczna Marzenia Piepiórka
2019-05-14 Planowanie przestrzenne- realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Marzena Piepiórka
2018-09-13 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Mirosław Mizera
2018-05-25 Planowanie przestrzenne - postanowienia opiniujące zgodność wstępnego projektu podziału działki z mpzp
2018-05-25 Planowanie przestrzenne - zaświadczenia w sprawie rewitalizacji
2018-05-25 Planowanie przestrzenne - wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium
2018-05-25 Planowanie przestrzenne - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ustaleniu warunków zabudowy
2018-05-25 Planowanie przestrzenne - zmiana planu
2018-05-25 Gospodarka komunalna - Drogi i gospodarka wodna
2018-05-25 Gospodarka komunalna - Ochrona środowiska
2018-05-25 Gospodarka komunalna - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2018-05-25 Gospodarka komunalna - ochrona zwierząt
2018-05-25 Gospodarka komunalna - infrastruktura drogowa i organizacja ruchu
2018-05-25 Budżet obywatelski
2018-05-25 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
2018-05-25 Referat Organizacyjny- Kadry
2018-05-25 Oświadczenia majątkowe
2018-05-25 Petycje
2018-05-25 Podatki i Opłaty
2018-05-25 Skargi i wnioski
2018-05-25 Sprawy lokalowe
2018-05-25 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2018-05-25 Sprawy Społeczne - dowody osobiste
2018-05-25 Sprawy Społeczne - ewidencja ludności
2018-05-25 Urząd Stanu Cywilnego
2018-05-25 Sprawy Społeczne-programy polityki zdrowotnej
2018-05-25 Sprawy Społeczne-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2018-05-25 Gospodarka Terenami
2018-05-25 Zamówienia Publiczne
2018-05-25 Sprawy Społeczne- imprezy masowe
2018-05-25 Sprawy Społeczne-rejestr wyborców
2018-05-25 Sprawy Społeczne-zezwolenia na sprzedaż alkoholu
2018-05-25 Sprawy społeczne- licencje na wykonywanie krajowego transportu osób taksówką
2018-05-25 Udostepnienie informacji publicznej
2018-05-25 Sprawy Społeczne- centralna ewidencja działalności gospodarczej
2018-05-25 Referat Współpracy i Promocji Miasta
2018-05-25 Referat Techniczno-Inwestycyjny
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - wpis do rejestru żłobków
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - stypendia szkolne
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - Pruszczański Bon Opiekuńczy
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - awans nauczyciela mianowanego
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - stypendia motywacyjne
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - Pruszczańska Karta Dużej Rodziny
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - dowozy dzieci niepełnosprawnych
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - Założenie placówki publicznej
2018-05-25 Referat Oświaty, Kultury i Sportu - Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
2018-05-25 Planowanie przestrzenne- Komitet Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
2018-05-25 Planowanie przestrzenne- zasoby archiwum Urzędu Miasta Pruszcz Gdański