wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Plany, sprawozdania, kontrole
Plany i sprawozdania z działalności - Organy wykonawcze jednoosobowe - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2019-12-31 Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r Janusz Wróbel
2019-10-29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2018/2019 Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja dla Rady Miasta Pruszcz Gdański dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącą RM Pruszcz Gd. oraz Burmistrza Pruszcza Gd. za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników UM, dyrektorów/ kierowników jedn. samorządowych/ prezsów spółek z o.o. GM Pruszcz Gd. za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-06-04 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 - 2023 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez członków Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku za rok 2018r. Janusz Wróbel
2019-05-14 Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Maista Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Janusz Wróbel
2019-05-09 Raport o stanie miasta za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański za 2018 r Janusz Wróbel
2019-04-29 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na dzień 31 grudnia 2018 r. Janusz Wróbel
2019-04-23 Sprawozdanie pn.: "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej" Wojciech Gawkowski
2019-04-18 Sprawozdanie z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wojciech Gawkowski
2019-03-29 Sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2011-2018". Janusz Wróbel
2019-03-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-03-29 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2019-03-29 Sprawozdanie finansowe Urządu Miasta Pruszcz Gdański, na dzień 31 grudnia 2018 r Janusz Wróbel
2019-03-28 Raport z wykoanania Progamu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2019-03-25 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-03-21 Sprawozdanie z działalnośći Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. Grażyna Zarówna- Kierownik MOPS
2019-03-18 Informacja o realziacji programu profilaktyktyki zdrowotnej HPV na lata 2016-2018 Janusz Wróbel
2019-02-28 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim Joanna Przybyś
2019-02-27 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Piotr Pułkowski
2019-02-06 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wysokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym 2018 oraz o sposobie jej wykorzystania Janusz Wróbel
2019-02-06 Informacja Burmistrza- zgłoszone żądania oraz wydane decyzje dot. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2018 Janusz Wróbel
2019-01-22 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku Janusz Wróbel
2019-01-21 Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018. Janusz Wróbel
2019-01-07 Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące w 2018 roku zawodową działalność lobbingową Janusz Wróbel
2018-12-31 Sprawozdanie Burmistrza z działań wynikających z realizacji celów ujętych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Pruszcz Gdański na lata 2014-2018 Janusz Wróbel
2018-07-11 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański 2017 -korekta Burmistrz-Janusz Wróbel
2018-05-24 Informacja Burmistrza- sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Janusz Wróbel
2018-05-22 Informacja dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018, dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącą Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Halina Baranowska-Sekretarz Miasta
2018-05-18 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII Kadencji w latach 2014-2018, dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2017 przez członków Zarządu Metropolitalnego Zwiąku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Janusz Wróbel
2018-05-18 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018, dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2017 przez pracowników Urzedu Miasta, dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek z o.o. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel
2018-05-14 Informacja Burmistrza-Wykaz realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w 2017 roku. Janusz Wróbel
2018-04-26 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Pruszcz Gdański za 2017 rok Janusz Wróbel
2018-04-26 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, sporządzone na dzień 31.12.2017 Janusz Wróbel
2018-04-26 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Janusz Wróbel
2018-03-29 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2017 Janusz Wróbel
2018-03-28 Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 Janusz Wróbel
2018-03-27 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2018-03-26 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim za rok 2017 Grażyna Zarówna
2018-03-10 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2017 roku Janusz Wróbel
2018-03-08 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 Janusz Wróbel
2018-03-07 Informacja Burmistrza dla Rady Miasta Pruszcz Gdański- zgłoszone żądania i wydane decyzje na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym Janusz Wróbel
2018-03-07 Informacja Burmistrza o wysokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym 2017 oraz o sposobie jej wykorzystania Janusz Wróbel
2018-02-26 Informacja Centrum Kultury i Sportu z wykonania planu finansowego za rok 2017 i sprawozdanie z jego działalności Piotr Pułkowski
2018-02-21 Informacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z wykonania planu finansowego za rok 2017 i sprawozdanie z jej działalności. Joanna Przybyś
2018-01-12 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2017 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2017-10-30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2016/2017 Janusz Wróbel
2017-05-23 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Janusz Wróbel- Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2017-05-16 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji w latach 2014-2018 dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016 przez pracowników Urzedu Miasta, dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek z o.o. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Janusz Wróbel- Burmistrz Pruszca Gdańskiego
2017-05-16 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VII Kadencji w latach 2014-2018, dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016 przez członków Zarządu Metropolitalnego Zwiąku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Janusz Wróbel- Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2017-04-28 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Pruszcz Gdański za 2016 r. Janusz Wróbel
2017-04-24 Sprawozdanie finansowe Gminy Miesjkiej Pruszcz Gdański za rok 2016 Janusz Wróbel
2017-04-24 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Janusz Wróbel
2017-04-20 Sprawozdanie z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015-2018 z perspektywą na 2019-2022". Wojciech Gawkowski
2017-03-31 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2016 Maria Niderla
2017-03-31 Sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2011-2018" Janusz Wróbel
2017-03-28 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2017-03-23 Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z realziacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 Janusz Wróbel
2017-03-20 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku Janusz Wróbel
2017-03-10 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2016 roku Janusz Wróbel
2017-03-08 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Pruszczu Gdańskim za rok 2016 Grażyna Zarówna- Kierownik MOPS
2017-02-28 Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2016 Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Piotr Pułkowski
2017-02-28 Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2016 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim Joanna Przybyś
2017-02-10 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wysokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie w roku budżetowym 2016 Janusz Wróbel
2017-02-10 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o zgłoszonych żadaniach, wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym za rok 2016 Janusz Wróbel
2016-12-30 Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z działań wynikających z realizacji umów strategicznych ujętych w "Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Pruszcz Gdański na lata 2014-2018. Janusz Wróbel
2016-10-28 Informacja z realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2015/2016 Janusz Wróbel
2016-08-30 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, za I półrocze 2016 r. Janusz Wróbel
2016-08-30 Informacja o kształowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2029 na dzień 30 czerwca 2016 r. Janusz Wróbel
2016-07-26 Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Przybyś
2016-07-15 Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za I półrocze 2016 roku. Piotr Pułkowski
2016-06-28 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. Janusz Wróbel
2016-05-24 Informacja dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącą RM i Burmistrza Halina Baranowska
2016-05-24 Informacja Burmistrza dla Rady Miasta dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2015 przez pracowników UM, dyrektorów/kierowników jednostek org. oraz prezesów spółek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2016-05-20 Informacja Burmistrza dla Rady Miasta dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2015 przez członków Zarządu MZKZG w Gdańsku Janusz Wróbel
2016-04-27 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Pruszcz Gdański za 2015 r. Janusz Wróbel
2016-04-26 Sprawozdanie pn. Ocena zasobów pomocy społęcznej za 2015 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Janusz Wróbel
2016-04-20 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2015 Janusz Wróbel
2016-04-18 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku Janusz Wróbel
2016-04-14 Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospdoarowaniu przestrzennym za rok 2015 Janusz Wróbel- Burmistrz
2016-03-31 Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, planów finansowych PiMBP, CKiS oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2016-03-31 Sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnytch i społecznych, zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2009-2015" za rok 2015 Janusz Wróbel
2016-03-31 Informacja Burmistrza o wysokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie w roku 2015 Janusz Wróbel
2016-03-31 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 dla miasta Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel
2016-03-31 Informacja o realizacji programu zdrowotnego pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013-2015 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański" Janusz Wróbel
2016-03-24 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w 2015 r. Janusz Wróbel
2016-03-09 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim za rok 2015 Grażyna Zarówna
2016-01-18 Sprawozdanie Burmistrza z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015 Janusz Wróbel
2015-10-30 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2014/2015 Janusz Wróbel
2015-08-28 Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdańskiza I półrocze 2015 roku, wpf, CKiS oraz PIMBP Janusz Wróbel
2015-07-24 Analiza stanu gospodarki odpadami komunlanymi dla Miasta Pruszcz Gdański (korekta) Janusz Wróbel
2015-06-02 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2014 przez pracowników UM, dyrektorów, kierowników oraz prezesów spółek Janusz Wróbel
2015-06-02 Informacja Burmistrza dotycząca złozonych oświadczeń majątkowych za rok 2014 przez członków Zarządu MZKZG w Gdańsku Janusz Wróbel
2015-05-05 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2014 r. Janusz Wróbel
2015-04-29 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami dla miasta Pruszcz Gdański za 2014 Janusz Wróbel
2015-04-17 Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji gospodarczej i demograficznej za rok 2014 Janusz Wróbel
2015-04-16 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 Janusz Wróbel
2015-04-16 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Janusz Wróbel
2015-03-30 Informacja Burmistrza o wyskokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym 2014 oraz sposobie jej wykorzystania Janusz Wróbel
2015-03-30 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i społecznych, zawartych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2009-2015" za rok 2014 Janusz Wróbel
2015-03-30 Sprawozdanie z realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2011-2018" za lata 2013-2014 Janusz Wróbel
2015-03-30 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy MIejskiej Pruszcz Gdański oraz PiMBP i CKiS wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel, Maria Niderla
2015-03-20 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański Grażyna Zarówna
2015-03-10 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2015-03-10 Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2014 Grażyna Zarówna
2015-01-21 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku Jerzy Kulka
2014-10-28 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2013/2014 Janusz Wróbel
2014-08-26 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, WPF,planufinansowego instytucji kultury CKiS i PiMBP za I półrocze 2014 Maria Niderla
2014-05-26 INFORMACJA dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2013 przez członków Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Janusz Wróbel
2014-05-26 INFORMACJA BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2013 przez pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów/ kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek z o. o. Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel
2014-05-26 INFORMACJA dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Miasta Pruszcz Gdański i Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2013. Halina Baranowska
2014-04-28 Sprawozdanie z realizacji programu wsółpracy miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Janusz Wróbel
2014-04-28 Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji gospodarczej i demograficznej. Janusz Wróbel
2014-03-28 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2013. Janusz Wróbel
2014-03-25 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z planowaniem przestrzennym za rok 2013. Janusz Wróbel
2014-03-24 Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wysokości udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym 2013 oraz o sposobie jej wykorzystania. Janusz Wróbel
2014-03-24 Sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnych i społecznych zawartych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2009-2015" za rok 2013. Janusz Wróbel
2014-03-20 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 dla miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2014-03-18 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2013 roku Janusz Wróbel
2014-03-14 Informacja z realizacji zadań MOPS w Pruszczu Gdańskim za rok 2013 wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 Grażyna Zarówna
2014-03-14 Sprawozdanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 Janusz Wróbel
2014-03-07 Sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Janusz Wróbel
2014-02-04 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013 Jerzy Kulka
2013-10-31 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm.M Pruszcz Gd. za rok 2012/13 Janusz Wróbel
2013-09-17 Inf. z wykonania planu finansowego CKiS w Pruszczu Gd za I półrocze 2013 r. Piotr Pułkowski
2013-08-29 Spr. z realizacji Gm Progr. Opieki nad Zabytkami m.Pruszcz Gd na lata 2009-2013 Ilona Nitka
2013-08-22 Informacja o przebiegu wykonania budżetu GM Pruszcz Gd za I półrocze 2013 r. Janusz Wróbel
2013-08-22 Inf. o kształtowaniu się WPF GM Pruszcz Gd na lata 2013 - 2028 na 30.06.2013 r. Maria Niderla
2013-07-30 Inf. z wykonania planu finansowego PiMBP w Pruszczu Gd za I półrocze 2013 r. Joanna Przybyś
2013-06-04 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Przew.RM i Burmistrza za 2012r Halina Baranowska
2013-05-16 Realizacja uchwał podjętych przez RM Pruszcz Gdański w roku 2012 Halina Baranowska
2013-05-14 Informacja dot. złozonych ośw. majątkowych dyrektorów i kierowników za 2012 r. Halina Baranowska
2013-05-14 Informacja o złożonych ośw. majątkowych przez członków zarządu MZKZG Halina Baranowska
2013-04-25 Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z oragnizacjami pozarządowymi Janusz Wróbel
2013-04-25 Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel
2013-04-15 Informacja Burmistrza o żądaniach oraz wydanych decyzjach- planowanie przestrz. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
2013-03-29 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i społecznych Janusz Wróbel
2013-03-29 Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i społ- program rewitalizacji Janusz Wróbel
2013-03-28 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gd na lata 2011-2018 Janusz Wróbel
2013-03-28 Spraw. z wykoania budżetu GM Pruszcz Gd. za rok 2012. Inf. o stanie mienia Maria Niderla-Skarbnik Miasta
2013-03-25 Roczne sprawozdanie Burmistrza - realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny Janusz Wróbel
2013-03-20 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 -CKiS Piotr Pułkowski
2013-03-19 Roczne sprawozdanie z działalności MOPS w Pruszczu Gdańskim Grażyna Zarówna
2013-03-04 Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012 Jerzy Kulka
2013-03-04 Sprawozdanie z Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami Janusz Wróbel
2013-03-04 Sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu usuwania azbestu w roku 2012 Janusz Wróbel
2013-02-27 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 -PiMBP Joanna Przybyś
2013-02-14 Informacja Burmistrza o udzielonej dotacji na prace konserwartorskie w 2012 r. Janusz Wróbel
2013-02-06 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Jerzy Kulka