wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Plany, sprawozdania, kontrole
Kontrole jednostki (z zewnątrz) - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2019-11-25 Protokół kontroli Nr HK.42.03.17.2019.OZ.1 Ziemkowska Oliwia
2019-11-25 Protokół kontroli Nr HK.42.03.16.2019.OZ.1 Ziemkowska Oliwia
2019-07-29 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI - DARIUSZ DRELICH
2018-09-17 Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku po przeprowadzonej kontroli kompleksowej Luiza Budner-Iwanicka
2018-08-30 Protokół z ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych st. kpt. Dawid Raczek
2018-08-01 Protokół z kontroli Toalety Ogólnodostępnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim Daria Ładkowska
2018-07-27 Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW Anna Kozłowska Zygmunt, Malwina Śnieg
2018-07-24 Protokół z kontroli kompleksowej RIO w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Pruszcz Gdański. Ewelina Sandłak, Żaklina Duchała, Anna Szczepańska
2018-04-06 Sprawozdanie z kontroli z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców Mirosława Torłop, Michał Elszkowski
2018-01-05 Wystąpienie pokontrolne-realizacja inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 Dariusz Drelich-Wojewoda Pomorski
2017-09-27 Protokół z kontroli realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach w 2017 roku lek.wet. Anna Madejek
2017-05-10 Wystąpienie pokontrolne ze sprawdzenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności Marcjusz Kwidziński
2017-02-28 Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej st.kpt. Dawid Raczek
2017-02-24 Protokół z kontroli wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy w tym BHP Maciej Wietek
2016-10-11 Protokół kontroli realizacji wybranych przedsięwzięć z zakresu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w okresie od stycznia 2013 do chwili obecnej Bogdan Lubiński, Stefan Skonieczny
2016-10-05 Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli P/16/079 "Wpływ realizacji programu MALUCH na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci". Ewa Jasiurska-Kluczek- Dyrektor Delegatury NIK
2016-09-13 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego z dnia 12 sierpnia 2016 r. Janusz Wróbel
2016-08-12 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym spisie archiwalnym i archiwach, któa została przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim 24 maja 2016 r. Piotr Wierzbicki
2016-08-12 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym spisie archiwalnym i archiwach, któa została przeprowadzona w UrzędzieStanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim 24 maja 2016 r. Piotr Wierzbicki
2016-07-14 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański- S.1710.1.1.2016 Izabela Ziomek-Smolana
2016-07-13 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim-S.1710.1.2.2016 Izabela Ziomek-Smolana
2016-06-16 Protokół z kontroli Toalety Ogólnodostępnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim Sylwia Kurkowska
2016-03-01 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie dochodów z mienia wynikajacych z tytułów cywilnoprawnych. Luiza Budner-Iwanicka
2016-01-29 Wystąpienie pokontrolne -opieka nad grobami wojennymi Mariusz Łuczyk
2016-01-22 Protokół z kontroli problemowej RIO w zakresie gospodarki finansowej Barbara Bielińska, Danuta Rokita
2016-01-22 Protokół RIO z kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej-dochody z mienia wynikajace z tytułów cywilnoprawnych Barbara Bielińska, Danuta Rokita
2016-01-13 Ocena Inspektora Sanitarnego o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2015 Dominika Mucha-PPIS w Pruszczu Gdańskim
2015-11-09 Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. Ryszard Stachurski- Wojewoda Pomorski
2015-09-14 Projekt wystąpienia pokontrolnego- realizacja inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-etap II Adam Madejski, Michał Ochaciński, Andrzej Sumiła
2015-09-03 Protokół Kontroli 300/2015- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami Anna Madejek
2015-08-18 Protokół z kontroli dot. przestrzegania przez gminę przepisów w zakresie ochrony środowiska Anna Kulig-Priebe, Ewa Grabowska
2015-08-18 Raport z czynności kontrolnych Nr 11/321/0226/15- Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim Magdalena Rozenek, Borys Olechnowicz
2015-07-03 Protokół oględzin zrealizowanego projektu pn. "Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim". Michał Ochaciński, Andrzej Sumiła
2015-03-23 Wystąpienie pokontrolne- wydawanie zezwoleń na transport drogowy w zakresie przewozu osób z okresu 1.07.2013 do 31.12.2014 Jarosław Kopczyński
2015-03-10 Kontrola w zakresie realizacji budowy Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim Agata Kanas, Katarzyna Mróz-Gralak
2015-02-18 Protokół z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie umiejscowienia pojemników na odpady komunalne przy ul. Podkomorzego 7 Sylwia Kurkowska
2015-01-30 Protokół z kontroli wydanych zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Przemysław Gradomski
2015-01-15 Wystąpienie pokontrolne z kontroli zadań z zakresu wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych Ryszard Stachurski
2014-12-29 Wystąpienie pokontrolne-kontrola USC Ryszard Stachurski
2014-12-17 Wynik kontroli z zakresu zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu wyboru dostawcy usłu na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół Beata Gojżewska-Krawczyk
2014-12-09 Protokół z postępowania kontrolnego w zakresie gospodarowania środkami publicznymi z tytułu wyboru dostawcy usług na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół Małgorzata Gucka, Małgorzata Formella
2014-11-10 Protokół kontroli realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach w 2014 r. Anna Madejek
2014-06-02 Protokół z audytu gospodarowania środkami z budżetu UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 CRAFTLAND Mirosław Usiądek, Tomasz Morus
2014-05-16 Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Alina Piątkowska, Danuta Rokita
2014-04-29 Protokól z kontroli problemowej w zakresie prawidłowości i aktualności dokumentacji akcji kurierskiej Roman Dłutek, Marzena Papaież, mjr Rafał Dąbrowski
2014-04-16 Protokół z kontroli toalety ogólnodostępnej przy ulicy grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim Sylwia Kurkowska
2014-04-01 Protokół z kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim Roman Dłutek, Sławomir Knap
2014-03-25 Wystapienie pokontrolne- prawidłowość wydatkowania środków dotacji z budżetu państwa w ramach Resorotwego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch 2013-edycja 1" Ryszard Stachurski, Marta Kaczmarek, Aleksadra Borkowska
2014-03-10 Odpowiedź na wystapienie pokontrolne dot. finansowania przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia , wychowania i opieki. Wojciech Gawkowski
2014-02-14 Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kotroli w zakresie finansowania przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki Ewa Gross
2013-12-12 Kontrola ralizacji zadan z zakresu adminstracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ryszard Stachurski
2013-12-11 Kontrola Panstwowej Inspekcji Pracy Maciej Wietek
2013-12-03 Kontrola NIK-prawidlowość realizacji zadań przez straże miejskie w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomoca technik utrwalania obrazów naruszania przepisów ruchu drogowego Alicja Joanna Szczepaniak
2013-11-29 Kontrola NFGOŚiGW w zakresie prawidłowości realizacji projektu" Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim" Marek Rechnio
2013-09-24 Kontrola sprawdzająca poprawność wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu "Poprawa spójności i funkcjonalności sici dróg publicznych łączących Osiedle Wschód w Pruszczu Gdanskim z drogą krajową nr 91" Ryszard Stachurski
2013-08-23 Informacja pokontrolna na zakończenie projektu p.n."Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego" Hanna Gwizdała
2013-06-15 Kontrola finansowa Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie realizacji projektu "Budowa obwodnicy Pruszcza Gdańskiego". Małgorzata Gucka
2013-06-10 Kontrola Archiwum Państwowego w gdńsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi Urzędu (na podstawie art.28 pkt.4 ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym) Izabela Ziomek-Smolana
2013-05-27 Kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sylwia Kurkowska
2013-03-27 Kontrola archiwum zakładowego Izabela Ziomek-Smolana
2012-11-09 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Maciej Wietek
2012-09-13 Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego w zakresie realizacji zgodności projektu z założeniami Mariusz Gromadziński
2012-08-09 Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowania dotacji celowej- budowa ulicy Kasprowicza Bartosz Gikieiwicz, Michał Ochaciński
2012-07-27 Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Ryszard Stachurski
2012-07-04 Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański Agnieszka Chyła
2012-06-27 Kontrola Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Cezary Bieniasz-Krzywiec
2012-06-22 Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej Małgorzata Gucka
2012-06-21 Kontrola realizacji umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Grzegorz Karpiński
2012-06-05 Kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie czystości toalety publicznej Sylwia Kurkowska, Katarzyna Duchnowska
2012-05-15 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Snitarnego Dominika Mucha
2012-05-10 Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ściezki dydaktycznej" Rafał Reszke
2012-04-10 Kontrola finansowa realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2011 Ryszard Stachurski
2012-02-15 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Gibowski
2011-12-22 Kontrola realizacji projektu dot. REKONSTRUKCJI FAKTORII HANDLOWEJ I SZLAKU BURSZTYNOWEGO-ETAPII Rafał Reszke
2011-12-21 Kontrola realizacji projektu-budowa ronda i dróg łączących os. Strzeleckiego zdrogą powiatową Raciborskiego Marek Goliński, Bartosz Gikiewicz
2011-07-15 Kontrola NIK- realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przez jst Agnieszka Solecka
2011-03-20 Protokół kontroli NIK -bonifikaty dla nabywców komunalnych lokali mieszkalnych Zuzanna Łukasik
2011-02-10 Protokół z kontroli NIK dot. udzielania bonifikat nabywcom komunalnych lokali Zuzanna Łukasik
2011-01-07 Wystąpienie pokontrolne Henryk Ledóchowski
2010-11-20 Protokół pokontrolny RIO z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publ. Żaklina Duchała, Magdalena Droździk