wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
32/2020 2020-02-19 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 NIE Uchwalony obowiązujący
29/2020 2020-02-14 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych NIE Uchwalony obowiązujący
28/2020 2020-02-14 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest NIE Uchwalony obowiązujący
26/2020 2020-02-14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/4 o pow. 2 243 m2 w obrębie 13, działka nr 73/9 o pow. NIE Uchwalony obowiązujący
25/2020 2020-02-14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 5/110 o pow. 3 341 m2 w obrębie 6, nr 5/125 o pow. 6 510 m2 w obrębie 6, nr 5/126 o pow. 1 080 m2 w obrębie 6, nr 5/127 o pow. 20 m2 w obrębie 6, NIE Uchwalony obowiązujący
24/2020 2020-02-12 w sprawie kontroli i ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
23/2020 2020-02-10 w sprawie zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
22/2020 2020-02-10 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji celowych NIE Uchwalony obowiązujący
21/2020 2020-02-07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański. NIE Uchwalony obowiązujący
20/2020 2020-01-31 w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także ustalenia form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
19/2020 2020-01-29 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
18/2020 2020-01-29 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
17/2020 2020-01-29 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
16/2020 2020-01-29 w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020, w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
15/2020 2020-01-27 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia