wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

Szczegóły informacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data: 2021-06-28
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz uchwały Nr XVII/173/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców, Grudna, Podklucze, Załuże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 czerwca 2021 r. do 19 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Szczerców:  www:e-bip.pl/Start/54.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie o godz. 1000.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora sanitarnego.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Szczerców w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu miejscowego na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Szczerców na adres: Urząd Gminy w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 8, 97-420 Szczerców, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szczercow.org lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Do planu miejscowego i prognozy należy składać uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Szczercowie, albo w formie elektronicznej na adres: sekretariat@szczercow.org.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Szczerców, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców. Kontakt do Inspektora ochrony danych: tel. (44) 631 80 50/59 wew. 128. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez nas obowiązku prawnego.

 

 

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Projekt uchwały [190 KB] , data ogłoszenia pliku: 2021-06-28
Załącznik nr: 2
Prognoza oddziaływania na środowisko [6,63 MB] , data ogłoszenia pliku: 2021-06-28
Załącznik nr: 3
Uzasadnienie do uchwały [79 KB] , data ogłoszenia pliku: 2021-06-28
Załącznik nr: 4
Załącznik graficzny [9,54 MB] , data ogłoszenia pliku: 2021-06-28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Beata Goszcz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Beata Goszcz
Data wytworzenia informacji 2021-06-28
Data udostępnienia informacji 2021-06-28