wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Szczercowie

MENU PRZEDMIOTOWE - UKŁAD TREŚCI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
wg ustawy o dostępie do informacji publicznej

 
Art.6.1 uodip: UDOSTĘPNIENIU PODLEGA INFORMACJA PUBLICZNA, W SZCZEGÓLNOŚCI O:
 
 
Art.6 ust.1. pkt 1: INFORMACJE O POLITYCE WEWNĘTRZNEJ I ZAGRANICZNEJ, w tym:
 
 
a) Informacja o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej (uchwałodawczej) i wykonawczej:
 
 
Plany pracy i sprawozdania:
 
 
Plany i sprawozdania z działalności Rady
 
b) Projektowanie aktów normatywnych:
 
 
Projekty uchwał Rady
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
Uchwały Rady
Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
Top 10
 
Posiedzenia organów - protokoły, uchwały, zarzadzenia... (uzupełniająco):
 
 
Sesje planowane
Podjęte uchwały
 
Obecność radnych na sesjach
Posiedzenia zarządu jednostki, protokoły uchwały...
 
c) Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań:
 
 
Strategie rozwoju (uchwały Rady)
Ochrona środowiska
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Realizacja zadań publicznych - wg statusów realizacji
Informacje o zadaniach planowanych
Informacje o zadaniach w realizacji
Informacje o zadaniach zrealizowanych
Bank dobrych praktyk
 
Informacja o współdziałaniu z innymi podmiotami (uzupełniająco):
 
 
 
Art.6 ust.1 pkt 2: INFORMACJE O PODMIOTACH WŁADZY PUBLICZNEJ:
 
 
a-1) Informacje teleadresowe:
 
 
Książka telefoniczna urzędu
 
a-2) Status prawny lub forma prawna:
 
 
Statut Gminy
 
b) Organizacja:
 
 
Statut Gminy
Regulamin urzędu
Jednostki podległe
Dni i godziny pracy urzędu, komórek organizacyjnych, załatwiania spraw w urzędzie
 
c) Przedmiot dzialalnosci i kompetencje:
 
 
Rada
Przewodniczący Rady
Komisje Rady
Zarząd Powiatu
Wójt Gminy Szczerców - Zadania i kompetencje
Komórki organizacyjne urzędu
Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa
 
d) Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:
 
 
Przewodniczący Rady
Dyżury Przewodniczącego
Radni wg kadencji
Radni - Uczestnictwo w pracach komisji
Kluby radnych i ich członkowie
Zarząd Powiatu
Przyjęcia interesantów
Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy
 
Oświadczenia o stanie majątkowym (uzupełniająco):
 
 
Oświadczenia o stanie majątkowym
 
e) Struktura własnościowa podmiotu:
 
 
 
f) Majątek bedący w dyspozycji podmiotu:
 
 
Majątek będący w dyspozycji
 
Art.6 ust.1. pkt 3: INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW:
 
 
a) Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych:
 
 
Statut Gminy
Regulamin urzędu
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
 
b) Tryb działania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działaności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej:
 
 
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (informacje)
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (uchwały i zarządzenia)
 
c) Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych:
 
 
 
d) Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
 
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - lista
Urzędowe tablice ogłoszeń
 
e) Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania:
 
 
Informacja o stanie przyjmowanych spraw...
 
f) Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa i zasady udostepniania danych w nich zawartych:
 
 
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
 
Art.6 ust.1. pkt 4: DANE PUBLICZNE:
 
 
a) Dokumentacja przebiegu i efektów konfroli oraz wystapienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ja przeprowadzających:
 
 
Kontrole z zewnątrz
 
b) Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych:
 
 
Komunikaty prasowe
Interpelacje i wnioski radnych
 
c) Treść innych wystapień dokonywanych przez organy władzy publicznej:
 
 
 
d) Informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych:
 
 
Raporty o stanie innych jednostek
Raporty o stanie Statut Gminy (jako uchwały Rady)
 
5) MAJATEK PUBLICZNY:
 
 
 
POZOSTAŁE INFORMACJE PUBLICZNE (art.8 ust.3 ustawy odip oraz przepisy innych ustaw):
 
 
SERWIS INFORMACYJNY I KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI:
 
 
Serwis informacyjny:
 
 
Inne opracowania i publikacje
Kampanie informacyjne
Pytania do Wójta Gminy
 
BUDŻET I FINANSE:
 
 
 
Budżet jednostki samorządu terytorialnego:
 
 
Budżet Gminy Szczerców
Podatki i opłaty lokalne
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (informacje)
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (uchwały i zarządzenia)
Budżet Gminy Szczerców wraz z załącznikami
Podstawowe informacje o budżecie
Realizacja dochodów i wydatków
Podatki i opłaty lokalne
 
Koszty funkcjonowania urzędu
Budżety jednostek organizacyjnych
Umorzenia zaległości podatkowych
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, SPRZEDAŻ MIENIA, OFERTY INWESTYCYJNE...
 
 
Zamówienia Publiczne
 
Sprzedaż mienia:
 
 
 
Oferta inwestycyjna, turystyczna i gospodarcza..
 
 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I WOLONTARIAT:
 
 
 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ORGANIZACJE BIZNESU:
 
 
 
SRÓDKI POMOCOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
 
 
Środki pomocowe krajowe
 
 
 
Fundusze Europejskie - PRZEDAKCESYJNE
 
 
 
Fundusze Europejskie - PODSTAWOWE
 
 
 
Fundusze Europejskie - INICJATYWY WSPÓLNOTOWE
 
 
 
Fundusze Eurpopejskie - POZOSTAŁE
 
 
 
FUNDUSZE BANKOWE (zagraniczne):
 
 
 
Zasady dostepu do informacji publicznej w jednostce i wyłączenia jawnosci: