wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X/103/2015 2015-08-25 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr IX/96/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony oczekujący
X/98/2015 2015-08-25 zmieniająca uchwałę Nr L/426/2014 Rady Gminy Bełchatów w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi TAK Nieobowiązujący (uchylony)
IX/96/2015 2015-06-30 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bełchatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
IX/89/2015 2015-06-30 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/408/2014 2014-04-23 zmieniająca Uchwałę Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/393/2014 2014-03-17 w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Bełchatów w latach 2014 - 2015 wraz z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/381/2014 2014-02-20 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Bełchatów TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/380/2013 2013-12-30 Uchwała w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Bełchatów" oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Bełchatów". TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/378/2013 2013-12-30 Uchwała w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/377/2013 2013-12-30 Uchwała w sprawie zmian do budżetu na rok 2013. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/376/2013 2013-12-30 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/375/2013 2013-12-30 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014. TAK Uchwalony obowiązujący
XLV/374/2013 2013-12-30 Uchwala w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/372/2013 2013-11-29 Uchwała w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/371/2013 2013-11-29 Uchwała w sprawie zmian do budżetu na rok 2013. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia