wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Informacje finansowe 2019 r.:

Data: Tytuł: Autor:
2020-06-25 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
2019-12-17 Uchwała Nr V/274/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej PrognozieFinansowej Gminy Rusiec
2019-12-17 Uchwała Nr V/275/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rusiec na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanegodeficytu budżetu Gminy Rusiec w 2020 roku
2019-11-28 RB-28S za III kw. 2019 r.
2019-11-28 Rb-NDS za III kw. 2019 r.
2019-11-15 Projekt Budżetu na 2020 r.- opis
2019-11-15 Projekt Budżetu na 2020 r.- Uchwała
2019-11-15 WPF- objaśnienia do projektu 2020
2019-11-15 WPF- Projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki Majątkowe - projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody rząd. do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki rząd. do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Przychody i Rozchody do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Dochody Budżetu Państwa do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Dochody z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody i Wydatki na realizację zadań z zakresu Ochorny Środowiska- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody i Wydatki ne realizację zadań z zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dotacje- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Oświata- projekt na 2020 r.
2019-11-15 ZGK - projekt na 2020 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2019 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2019 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2019 r.
2019-10-17 Uchwała Nr V/207/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków w ZS-P w Ruścu oraz w ZS-P w Woli Wiązowej na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2019 r.
2019-06-03 Uchwała RIO Nr V/127/2019 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rusiec z wyk. budżetu za rok 2018
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- ZGK
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- Oświata
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- GOPS
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- UG
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- łączne
2019-04-29 Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
2019-03-31 Sprawozdania I kw. 2019 r.
2019-02-28 Uchwała RIO Nr V/33/2019 w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rusiec
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/281/2018 w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/282/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Projekt uchwały RADY GMINY RUSIEC w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok