wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Urząd Gminy Rusiec - Informacje finansowe 2018 r.

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2022-06-01 Sprawozdania finansowe za 2021 Aleksandra Bartkowiak
2022-05-31 Raport o stanie gminy Rusiec za 2021 rok
2022-04-28 Sprawozdania RB za I kwartał 2022
2022-04-28 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2021 r. Aleksandra Bartkowiak
2022-03-03 Sprawozdania za IV kw.2021 k. Aleksandra Bartkowiak
2022-02-28 Sprawozdania Rb za IV kw.2021 Aleksandra Bartkowiak
2022-02-28 Opinie RIO na 2022
2022-02-28 Inf.o wyk.budżetu za IV kw.2021 Aleksandra Bartkowiak
2021-12-24 Opinie RIO w sprawie projektu budżetu na 2022 i projektu WPF Aleksandra Bartkowiak
2021-12-02 Sprawozdania Rb za III kw.2021
2021-07-26 Sprawozdania Rb za II kw.2021 Aleksandra Bartkowiak
2021-05-31 Raport o stanie gminy Rusiec za 2020 r. Aleksandra Bartkowiak
2021-05-31 Raport o stanie gminy Rusiec za 2020 r. Aleksandra Bartkowiak
2021-05-31 Sprawozdania finansowe za 2020 rok Aleksandra Bartkowiak
2021-04-21 Sprawozdania Rb za I kwartał 2021 Aleksandra Bartkowiak
2021-03-30 Wykonanie budżetu za 2020 rok Aleksandra Bartkowiak
2021-03-04 Sprawozdania Rb za IV kw.2020
2021-03-04 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020
2021-01-22 Opinie RIO
2020-11-12 Opinia RIO dot.informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2020 r. Aleksandra Bartkowiak
2020-11-12 Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2021 r. i projekt WPF na lata 2021-2031 Aleksandra Bartkowiak
2020-10-22 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rusiec za III kw.2020 r. i sprawozdania za III kw.2020 Aleksandra Bartkowiak
2020-07-30 Raport o stanie gminy za 2019 rok Aleksandra Bartkowiak
2020-07-30 Sprawozdania finansowe za II kwartał 2020
2020-07-30 Raport o stanie gminy za 2019 rok Aleksandra Bartkowiak
2020-07-24 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rusiec za II kw.2020
2020-06-25 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
2020-06-25 Sprawozdania finansowe JB-UG za 2019 rok
2020-06-25 Sprawozdania finansowe JB-GOPS na 31.12.2019 r.
2020-06-25 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej
2020-06-25 Sprawozdania finansowe Gminy Rusiec na 31.12.2019 r.
2020-06-25 Opinia RIO - wykonanie budżetu za 2019 r.
2020-05-25 Informacja o wykonaniu budżetu za I kw.2020
2020-05-25 Sprawozdania za I kw.2020
2020-04-03 Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.
2020-02-04 Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na rok 202
2020-02-04 Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec
2020-02-04 Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Rusiec na rok 2020
2020-02-04 Plan finansowy dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
2020-02-04 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2020-02-04 Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2020-02-04 Dochody i wydatki Gminy Rusiec na realizację zadań z zakresu Gospodarowania Odpadami
2020-02-04 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Rusiec
2020-02-04 Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020
2020-02-04 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Dochody budżetu Gminy Rusiec na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Wydatki budżetu Gminy Rusiec na 2020 r.
2020-02-04 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.r.- Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rusiec na 2020 r.
2020-02-04 Zał. Nr 4 a do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020
2020-02-04 Zał. Nr 4 b do Uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20.12.2019 r.-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020
2019-12-17 Uchwała Nr V/274/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej PrognozieFinansowej Gminy Rusiec
2019-12-17 Uchwała Nr V/275/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rusiec na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanegodeficytu budżetu Gminy Rusiec w 2020 roku
2019-11-28 RB-28S za III kw. 2019 r.
2019-11-28 Rb-NDS za III kw. 2019 r.
2019-11-15 Projekt Budżetu na 2020 r.- opis
2019-11-15 Projekt Budżetu na 2020 r.- Uchwała
2019-11-15 WPF- objaśnienia do projektu 2020
2019-11-15 WPF- Projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki Majątkowe - projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody rząd. do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Wydatki rząd. do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Przychody i Rozchody do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Dochody Budżetu Państwa do projektu na 2020 r.
2019-11-15 Dochody z tyt. wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody i Wydatki na realizację zadań z zakresu Ochorny Środowiska- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dochody i Wydatki ne realizację zadań z zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Dotacje- projekt na 2020 r.
2019-11-15 Oświata- projekt na 2020 r.
2019-11-15 ZGK - projekt na 2020 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2019 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2019 r.
2019-10-22 Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2019 r.
2019-10-17 Uchwała Nr V/207/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Rusiec za I półrocze 2019 r.
2019-09-12 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków w ZS-P w Ruścu oraz w ZS-P w Woli Wiązowej na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Rusiec na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2019 r.
2019-09-12 Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2019 r.
2019-06-03 Uchwała RIO Nr V/127/2019 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rusiec z wyk. budżetu za rok 2018
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- ZGK
2019-05-10 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- Oświata
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- GOPS
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- UG
2019-05-09 Sprawozdania finansowe za 2018 r.- łączne
2019-04-29 Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
2019-03-31 Sprawozdania I kw. 2019 r.
2019-02-28 Uchwała RIO Nr V/33/2019 w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rusiec
2019-02-28 Sprawozdania IV kw. 2018
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec
2019-01-11 Uchwała Rady Gminy Rusiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/281/2018 w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Uchwała RIO Nr V/282/2018 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-12-12 Projekt uchwały RADY GMINY RUSIEC w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rusiec
2018-12-12 Projekt budżetu Gminy Rusiec na 2019 rok
2018-11-30 Sprawozdania III kw. 2018
2018-11-30 Opinia RIO
2018-10-29 Opinia RIO w sprawie przebiegu wykoniania budżetu Gminy Rusiec za I półrocze 2018 roku
2018-08-08 Opinia RIO
2018-07-31 Rb-NDS za 2017
2018-07-20 Sprawozdania I kw. 2018
2018-07-20 Uchwała o emisji obligacji z dnia 16.07.2018r.
2018-07-20 Uchwała budżetowa na 2018 rok z dnia 16.07.2018 r.(zmiana)
2018-07-20 Uchwała dot. WPF z dnia 16.07.2018r.(zmiana)
2018-07-20 Uchwała budżetowa na 2018 rok z dnia 21.12.2017r.
2018-07-20 Uchwała dot. WPF z dnia 21.12.2017r.
2018-07-20 Zobowiązania Gminy Rusiec według tytułów dłużnych
2018-07-20 Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach oraz o udzielonych poręczeniach
2018-07-20 Opinia RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2016 rok
2018-07-20 Opinia RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2017 rok
2018-07-20 Gmina Rusiec - pakiet informacyjny
2018-07-20 Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
2018-07-20 Sprawozdania II kw. 2018
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Rusiec
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rusiec na 2018 rok
2018-07-20 Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rusiec
2017-11-20 Opinia RIO za I półrocze 2017 i sprawozdanie opisowe Aleksandra Bartkowiak
2017-06-28 Sprawozdania za rok 2016 z wykonania budzetu
2017-03-22 Opinie RIO
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2013
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2014
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2015
2017-03-22 Sprawozdania Rb za 2016
2017-03-22 Sprawozdania za rok 2014 z wykonania budzetu
2017-03-22 Sprawozdania za rok 2015 z wykonania budzetu
Projekt budżetu na 2022