wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIV/347/2023 2023-06-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/346/2023 2023-06-28 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/345/2023 2023-06-28 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/343/2023 2023-06-28 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koszwały TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/340/2023 2023-06-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 189/2 i 191 w obrębie Błotnik oraz działki nr 93 w obrębie Kiezmark w gminie Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLIV/344/23 2023-06-28 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/326/2023 2023-03-29 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XLII/325/23 2023-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/321/23 2023-03-29 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/316/2023 2023-02-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2028 TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/315/2023 2023-02-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/307/2023 2023-02-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/304/2023 2023-02-28 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/311/23 2023-02-28 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/310/23 2023-02-28 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia