wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XL/293/2022 2022-12-21 w sprawie przyjęcia cennika usług świadczonych na przystani żeglarskiej w Błotniku TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII/283/2022 2022-11-22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/282/2022 2022-11-22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/285/22 2022-11-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/284/22 2022-11-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/272/2022 2022-09-28 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/271/2022 2022-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/274/22 2022-09-28 w sprawie ustalenia Regulaminu Przystani Żeglarskiej w Błotniku oraz Regulaminu Przystani Kajakowej w Trzcinisku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/266/22 2022-08-02 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/265/22 2022-08-02 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/264/22 2022-08-02 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/255/2022 2022-06-09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/254/2022 2022-06-09 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2022/2023 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXIV/253/2022 2022-06-09 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koszwały TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/244/2022 2022-03-15 w sprawie: powierzenia spółce komunalnej Aqua Cedry Sp. z o.o. wykonywania niektórych zadań własnych Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia