wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLII/326/2023 2023-03-29 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XLII/325/23 2023-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/321/23 2023-03-29 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/316/2023 2023-02-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cedry Wielkie na lata 2023-2028 TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/315/2023 2023-02-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Małe w gminie Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/307/2023 2023-02-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/304/2023 2023-02-28 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/311/23 2023-02-28 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/310/23 2023-02-28 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/309/23 2023-02-28 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych dębów szypułkowych uznanych za pomniki przyrody, rosnących we wsi Leszkowy na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XLI/308/23 2023-02-28 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/302/23 2023-02-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XL/293/2022 2022-12-21 w sprawie przyjęcia cennika usług świadczonych na przystani żeglarskiej w Błotniku TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII/283/2022 2022-11-22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXXVIII/282/2022 2022-11-22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia