wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LI/413/2024 2024-03-28 w sprawie kryteriów i zasad regulujących nabór wniosków Ąo zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w MiłocinieÓ, utworzonych z udziałem Gminy Cedry Wielkie stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa TAK Uchwalony obowiązujący
LI/408/2024 2024-03-28 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru TAK Uchwalony obowiązujący
LI/405/2024 2024-03-28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
LI/406/24 2024-03-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wocławy w gminie Cedry Wielkie dla działki ewidencyjnej nr 186/8, obręb Wocławy TAK Uchwalony obowiązujący
LI/404/24 2024-03-28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Koszwały w gminie Cedry Wielkie, w zakresie terenów oznaczonych symbolami 73.P i 74.P TAK Uchwalony obowiązujący
LI/403/24 2024-03-28 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
LI/402/24 2024-03-28 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis TAK Uchwalony obowiązujący
L/397/2024 2024-03-12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
L/396/2024 2024-03-12 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/393/24 2024-02-06 w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony oczekujący
XLVIII/387/2023 2023-12-20 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ub znajdujących się w ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie, w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/386/2023 2023-12-20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/385/2023 2023-12-20 w sprawie ustalenia cen oraz sposobu ustalania opłat – dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnym regularnym przewozie osób, którego organizatorem jest Gmina Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/383/2023 2023-12-20 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/382/2023 2023-12-20 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie do kategorii dróg gminnych i zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia