wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
ZOŚ.0050.31.2021 2021-04-19 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.30.2021 2021-04-19 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.29.2021 2021-04-09 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r. NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.26.2021 2021-03-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.25.2021 2021-03-29 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchy Dąb, według stanu na dzień NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.23.2021 2021-03-08 Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany ĄStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy DąbÓ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie rozpatrzenia uwag w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentu zmiany ĄStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy DąbÓ NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.22.2021 2021-02-23 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.17.2021 2021-02-09 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
RGO.0050.15.2021 2021-02-08 Zarządzenie sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130000,00 złotych netto NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.13.2021 2021-01-29 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2021 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.12.2021 2021-01-27 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ZOŚ.0050.10.2021 2021-01-25 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 r. NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.9.2021 2021-01-25 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ROP.0050.8.2021 2021-01-20 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
SOA.0050.5.2021 2021-01-07 Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia