wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Zadania i kompetencje Przewodniczącego


Art. 19 Ustawy o samorządzie gminnym
1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i podpisuje uchwały Rady.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Rotowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Rotowska
Data wytworzenia informacji 2003-06-23
Data udostępnienia informacji 2003-06-23