wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pajęczno z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą Z PAJĘCZNA NA STADIONY PIŁKARSKIE POLSKI I ŚWIATA

Data: 2019-02-28
Autor: Jarosław Gruszka
Treść informacji / streszczenie:

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Pajęczno

Burmistrz Pajęczna ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku pod nazwą:

 „Z Pajęczna na stadiony piłkarskie Polski i świata
– szkolenie dzieci z terenu miasta Pajęczna w zakresie piłki nożnej w roku 2019”.

 

 1. Podstawa prawna:
  Konkurs jest ogłoszony na podstawie: art.  11 ust. 1 i  2 oraz art. 13 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003  roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwała Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok.
 2. Adresaci:
  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2  i  3  ustawy   z  dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku   publicznego   i  o  wolontariacie  (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 3. Cel:
  Konkurs   ma   na   celu   wyłonienie   i  wsparcie   projektów  na   realizację   zadań   publicznych   Gminy Pajęczno   w   zakresie   wspierania   i   upowszechniania   kultury   fizycznej.   Wyłonione   oferty uzyskują dotację na dofinansowanie realizacji zadania.
 4. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
  szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta Pajęczna w zakresie piłki nożnej - kwota 63.000 zł.
 5.  Termin i warunki realizacji zadania:
  Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
 6. Zasady przyznawania dotacji
       1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami)
       2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
       3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
       4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składający ofertę będzie miał możliwość jednorazowej poprawy oferty pod względem formalnym, oraz oczywistej omyłki merytorycznej.
       5. Z dotacji mogą być pokrywane następujące koszty:
 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
 • zakup drobnych nagród rzeczowych,
 • delegacje zbiorowe na zawody,
 • transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania), noclegi, wyżywienie,
 • ekwiwalenty sędziowskie,
 • wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • płace szkoleniowców,
 • udział w szkoleniach, konferencjach szkoleniowych kadry instruktorsko– trenerskiej,
 • obsługa medyczna i techniczna,
 • opłaty licencyjne i startowe,
 • zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: paliwa (do kosiarek – dla stowarzyszeń piłki nożnej, do samochodów i motocykli - dla stowarzyszeń kolarskich), napojów, odżywek, środków doraźnej pomocy medycznej,
 • usługi poligraficzne,
 • związane z utrzymaniem i naprawami komunalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (do 20% wartości udzielonej dotacji ogółem).
 • stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia (w tym: czynsz, opłaty za media, opłaty telefoniczne – dotyczy wyłącznie tel. stacjonarnego znajdującego się w siedzibie organizacji),
 • obsługa księgowa i administracyjna,
 • opłaty pocztowe,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych,
 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
       1. Dotacja nie będzie udzielana na:
 • podejmowanie działalności gospodarczej.
 • cele nie związane z działalnością statutową organizacji.
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów.
 • Organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.
 • dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych.
       1. Oferty niespełniające wymogów, o których mowa w pkt. IV ust. 1 niniejszego ogłoszenia, jak również niepochodzące od organizacji pozarządowych podlegają odrzuceniu.
       2. Lista podmiotów, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym, zostanie podana do wiadomości na stronie www.pajeczno.pl .
       3. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
       4. Kwoty określone w pkt. I mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizacje zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
       5. Burmistrz Pajęczna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację, w przypadku, gdy:
   1. rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
   2. podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
   3. zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
   4. podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
   1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę Pajęczno z wyżej wymienionych przyczyn, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Warunki realizacji zadania

1. Podmioty składające oferty na realizację zadań, powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) i osobowe (kadra z odpowiednimi kwalifikacjami) zapewniające wykonanie zadania.

2. Zadania, o których mowa w pkt. I muszą być realizowane do 31 grudnia 2019 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Realizacja zadań musi odbywać się zgodnie z terminami określonymi w pkt. I.

3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej strony umowie.

 1. Termin i miejsce składania ofert

1. Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

2. Oferta, powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

3. Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Każda oferta winna być złożona na oddzielnym druku.

4. Wzór oferty będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie www.pajeczno.pl

5. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 3 lub złożone po terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt. 3 podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

- Obligatoryjnie:

a) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

b) oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności;

c) aktualny statut;

- Fakultatywnie:

d) inne dokumenty, które mogą być, zdaniem organizacji istotne dla składanej oferty.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Pajęczna, opiniuje złożone oferty pod kątem najlepszej realizacji zadania, w terminie do 31 marca 2019 r. Konkurs ma charakter jawny.

2. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

1) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym:

a) doświadczenia w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

b) możliwości wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

c) kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne,

d) realizacji wcześniejszych zleconych zadań publicznych, uwzględniając rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, a w tym:

a) wysokość udziału środków własnych,

b) wkład rzeczowy planowany przez organizację pozarządową,

c) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

d) strukturę wydatków,

3) zgodność ofert z celami konkursu,

4) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań,

5) liczbę organizacji realizujących wspólnie dane zadanie,

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Burmistrz Pajęczna.

4. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności: zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty, wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania, stwierdza prawomocność posiedzenia komisji, sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, ocenia złożone oferty pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników), odrzuca oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie.

5. Komisja sporządza protokół z prac komisji. Sporządzony protokół powinien

zawierać:

- oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

- imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

- liczbę zgłoszonych ofert,

- wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

- wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

- propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

- podpisy członków komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zawierający wyniki oceny ofert oraz propozycje rozstrzygnięcia konkursu, zostanie przedstawiony Burmistrzowi Pajęczna, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

Burmistrz Pajęczna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, naboru w bez podania przyczyn.

X) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu w 2018 roku wyniosła 63.000 zł. Dotację przyznano LKS „ZAWISZA” Pajęczno.

 

Burmistrz Pajęczna

mgr Piotr Mielczarek

 

 

Pajęczno, dnia 28 lutego 2019 roku

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-08-06
Data udostępnienia informacji 2019-08-06