wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Raport o stanie Gminy za 2020 rok

Data: 2021-05-27
Autor: Burmistrz Pajęczna
Treść informacji / streszczenie:

 Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Pajęczno!

 

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.):

 

art.  28aa. 

 

1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania Rada  podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

 

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pajęczno za 2020 rok na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców,  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pajęcznie najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

 

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Pajęczno za rok 2020  (24 czerwca 2021 roku) podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W załączeniu:

 

Zarządzenie nr 318/21 z dnia 27 maja 2021 r w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pajęczno za rok 2020

Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pajęczno za rok 2020 wraz ze wzorem listy podpisów.

 

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Zgłoszenie udziału w debacie [188,02 KB] , data ogłoszenia pliku: 2021-05-31
Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Kotynia
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2021-05-31
Data udostępnienia informacji 2021-05-31