wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II

Zadania szkoły

"Niech wiedza będzie Waszym bogactwem, a wychowanie ozdobą" - Jan Paweł II

W zgodzie z przepisami prawa oświatowego oraz przesłaniem Patrona szkoły, podstawowym celem naszej placówki jest przygotowanie uczniów do podjęcia kształcenia w kolejnych etapach edukacji, tj. zagwarantowanie uczniom rzetelnej wiedzy oraz wspieranie ich harmonijnego rozwoju w sferze intelektualnej, duchowej, fizycznej, emocjonalnej.
Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na systemie wartości określonych w programie wychowawczym, służy rozwijaniu u dziecka poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości do ojczyzny, otwarciu na inne tradycje i kultury.

Wspomagamy rodziców w procesie wychowania. Celem pracy wychowawczej wszystkich pracowników szkoły jest kreowanie modelu absolwenta jako człowieka odpowiedzialnego, wrażliwego, tolerancyjnego, umiejącego odnaleźć się we współczesnym świecie.
Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest tylko wówczas, kiedy dzieci będą wzrastały w przyjaznej atmosferze i przekonaniu, że każdy może odnieść sukces na miarę swoich potencjalnych możliwości, a rodzice otrzymają rzetelną informację o postępach swoich pociech.
Diagnozujemy możliwości i zainteresowania naszych uczniów i dostosowujemy zarówno formy pracy, jak i ofertę zajęć pozalekcyjnych do potrzeb naszych podopiecznych. Nauczyciele prowadzą koła zainteresowań, zajęcia wyrównywania wiedzy, warsztaty oraz organizują wiele konkursów szkolnych, międzyszkolnych a także o szerszym zasięgu. Tak różnorodne formy pracy umożliwiają uczniom samorealizację w wybranej przez siebie dziedzinie, a także uzupełnienie ewentualnych braków i pokonywanie trudności.