wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Dyrektor
Symbol stanowiska: DYR
Nazwa stanowiska: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

- opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły
- sprawowanie opikei nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałnie z Samorządami Uczniowskimi,
- zapewnienie bazpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
- przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
- pełnienie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów i logopedy,
- organizowanie współdziałania z Radami Rodziców, zapewnienie realnego wpływu tych organów na działalność szkoły,
- realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi,
- opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, ustalonego przez Gminę Łęczna,
- sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

7.30 - 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Artur Radko
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Artur Radko
Data wytworzenia informacji 2014-10-31
Data udostępnienia informacji 2014-10-31